Finans

Læringsmål for studiet

Studiet tilrettelegges for at studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan økonomien i finanssektoren fungerer, samt å få studentene til å forstå finanssektorens rolle og plass i den overordnede økonomien. Studentene skal lære hvilke markedsmekanismer som anvendes for å frembringe kapital og hvordan denne styres på best mulig måte for eierne, kreditorer og alle andre som har interesser i virksomheten. Finanssektorens viktigste rolle er å kanalisere kapital til virksomheter og privatpersoner på en så effektiv måte som mulig. Grunnleggende kunnskap i finansiell økonomi og relaterte fag gir studentene jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier på masternivå.

KunnskapsmålGjennom studiet skal studentene lære de grunnleggende prinsippene for verdsetting av ulike typer investeringer og hvilke finansieringsmuligheter som finnes for disse. Studentene lærer også hvordan finansieringsformen påvirker kapitalstrukturen som er forholdet mellom egenkapital og lån påvirker verdiskapningen i virksomheter. Konkrete investerings- og finansieringsprosjekter brukes til å lære studentene hvordan de ulike teoriene kan anvendes i praksis. Studentene skal også lære å forstå hvordan utbyttepolitikk, skatt og offentlige reguleringer påvirker verdiskapningen i en virksomhet.

FerdighetsmålStudentene skal etter endt studie kunne analysere og redegjøre for verdien av finansielle investeringer i forhold til den risikoen som ligger i disse, hvordan endringer i kapitalstruktur påvirker risiko og betydningen av ulike verktøy for risikostyring.

Studentene skal utvikle kvantitative ferdigheter, regneferdigheter og tallmessig intuisjon. Videre skal de opparbeide analytiske ferdigheter slik at evne til å se mønster og sammenhenger bidrar til å kunne løse komplekse problemstillinger. Gjennom bruk av relevant dataverktøy som Excel og Bloomberg skal studentene tilegne seg analytiske ferdigheter relevant for finanssektoren. Studentene skal også beherske engelsk som arbeidsspråk i en internasjonal bransje, og opparbeide relasjonskompetanse gjennom gruppearbeid i studiet.

HoldningsmålEtter endt studium skal studentene ha opparbeidet forståelse for betydningen av personlig atferd preget av profesjonell integritet og ansvarsutøvelse. Det er svært viktig at studentene forstår virksomhetenes betydning i samfunnet som helhet og at de etiske konsekvensene av de beslutningene som fattes er avgjørende for at virksomheten skal leve over tid. Studentene skal etter endt studium ha opparbeidet forståelse og respekt for de lover og regler som gjelder for styring av virksomheter.

Last Modified: 30.05.2017 09:37