BMP 2303 Human Resource Management

BMP 2303 Human Resource Management

Kurskode: 
BMP 2303
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Cathrine Filstad
Kursnavn på engelsk: 
Human Resource Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2304
BMP 2305
Kunnskapsmål

Programmet skal gi studentene oversikt over de viktigste teorier innenfor området menneskelig ressursforvaltning.

Programmet har til hensikt å øke studentenes interesse for arbeid innen HR feltet.

Programmet tar sikte på å gi forståelse for betydningen av den "menneskelige kapital" for verdiskapingen i moderne virksomheter.

Programmet skal utvikle ferdigheter innen typiske HR aktiviteter som rekruttering, læring/opplæring og HMS arbeid.

Kursets innhold

Emnene organiseres i sju deler. Den første delen omhandler strategisk personalledelse. Andre del omhandler metode og diplomarbeid, tredje del strategisk kompetansestyring, fjerde del endring og organisasjonslæring, femte del samspill og relasjoner i arbeidslivet, sjette del HMS, arbeidsjus og arbeidslivsetikk, og sjuende del omhandler lederrollen og dens betydning for iverksetting av kunnskaper om HRM.

Del 1. Strategisk HRM
• Strategisk personalledelse - oversikt over temaet
• Strategi og personalpolitikk
• Lederens nye personalansvar
• Sentrale HR-strategier og systemer

Del 2. Metode og oppgaveskriving
• Forskning og veier til kunnskap
• Opplegg og design av undersøkelser
• Problemstilling og hypoteser
• Datainnsamling og analyse
• Oppgaveskriving

Del 3: Strategisk kompetansestyring
• Personalplanlegging og kompetanseanalyse
• Mobilisering av eksisterende kompetanseressurser
• Læring og utvikling av ny kompetanse
• Anskaffelse, rekruttering og utvelgelse
• Seleksjons- og utvelgelsesmetoder
• Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak

Del 4. Endring og organisasjonslæring
• Jobbombygging og ny teknologi
• Organisasjonskultur og endring
• Modeller for organisasjonsendring
• Fusjoner og nedbemanning
• Organisasjonslæring

Del 5. Samspill og relasjoner i arbeidslivet
• Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker
• Individet i gruppen
• Team og teambygging
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Organisasjonskultur

Del 6. HMS, arbeidsjus og arbeidslivsetikk
• Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
• Internkontroll og HMS-verktøy
• Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
• Rasjonalisering, oppsigelse, avskjed
• Etikk og spilleregler i arbeidslivet
• Personalfunksjonens etikk

Del 7. Lederrollen og HRM
• Lederroller og lederfunksjoner
• Kompetansestyring og målrettet ledelse
• Relasjonsledelse
• Endringsledelse
• Strategisk ledelse

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2304 og i 2. semester BMP 2305.

Programmet gjennomføres i et samspill mellom teori og praksis. Det brukes forelesninger, gruppearbeid, øvelser, gruppepresentasjoner og faglige diskusjoner.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele programmet. I tilknytning til prosjektoppgaven gjennomføres undervisning i forskningsmetode og oppgaveskriving (emneoversiktens del 2). Disse timene gjennomføres i høstsemesteret. Studentene leverer et forprosjekt på 5 sider innen 15. desember. Veiledning er satt til 3 timer pr. studentgruppe.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ellers ingen spesielle forkunnskaper for å delta i bachelorprogrammet, men deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider. Begge eksamener må være fullført og bestått med samlet karakter E eller bedre for å få godkjent programmet.
Eksamenskode: 
BMP 23031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Lov av 17.juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BMP 23032
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.