BMP 2303 Human Resource Management

BMP 2303 Human Resource Management

Kurskode: 
BMP 2303
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Cathrine Filstad
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2304
BMP 2305
Kunnskapsmål

Programmet skal gi studentene oversikt over de viktigste teorier innenfor området menneskelig ressursforvaltning.

Programmet har til hensikt å øke studentenes interesse for arbeid innen HR feltet.

Programmet tar sikte på å gi forståelse for betydningen av den "menneskelige kapital" for verdiskapingen i moderne virksomheter.

Programmet skal utvikle ferdigheter innen typiske HR aktiviteter som rekruttering, læring/opplæring og HMS arbeid.

Kursets innhold

Emnene organiseres i sju deler. Den første delen omhandler strategisk personalledelse. Andre del omhandler metode og diplomarbeid, tredje del strategisk kompetansestyring, fjerde del endring og organisasjonslæring, femte del samspill og relasjoner i arbeidslivet, sjette del HMS, arbeidsjus og arbeidslivsetikk, og sjuende del omhandler lederrollen og dens betydning for iverksetting av kunnskaper om HRM.

Del 1. Strategisk HRM
• Strategisk personalledelse - oversikt over temaet
• Strategi og personalpolitikk
• Lederens nye personalansvar
• Sentrale HR-strategier og systemer

Del 2. Metode og oppgaveskriving
• Forskning og veier til kunnskap
• Opplegg og design av undersøkelser
• Problemstilling og hypoteser
• Datainnsamling og analyse
• Oppgaveskriving

Del 3: Strategisk kompetansestyring
• Personalplanlegging og kompetanseanalyse
• Mobilisering av eksisterende kompetanseressurser
• Læring og utvikling av ny kompetanse
• Anskaffelse, rekruttering og utvelgelse
• Seleksjons- og utvelgelsesmetoder
• Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak

Del 4. Endring og organisasjonslæring
• Jobbombygging og ny teknologi
• Organisasjonskultur og endring
• Modeller for organisasjonsendring
• Fusjoner og nedbemanning
• Organisasjonslæring

Del 5. Samspill og relasjoner i arbeidslivet
• Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker
• Individet i gruppen
• Team og teambygging
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Organisasjonskultur

Del 6. HMS, arbeidsjus og arbeidslivsetikk
• Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
• Internkontroll og HMS-verktøy
• Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
• Rasjonalisering, oppsigelse, avskjed
• Etikk og spilleregler i arbeidslivet
• Personalfunksjonens etikk

Del 7. Lederrollen og HRM
• Lederroller og lederfunksjoner
• Kompetansestyring og målrettet ledelse
• Relasjonsledelse
• Endringsledelse
• Strategisk ledelse

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2304 og i 2. semester BMP 2305.

Programmet gjennomføres i et samspill mellom teori og praksis. Det brukes forelesninger, gruppearbeid, øvelser, gruppepresentasjoner og faglige diskusjoner.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele programmet. I tilknytning til prosjektoppgaven gjennomføres undervisning i forskningsmetode og oppgaveskriving (emneoversiktens del 2). Disse timene gjennomføres i høstsemesteret. Studentene leverer et forprosjekt på 5 sider innen 15. desember. Veiledning er satt til 3 timer pr. studentgruppe.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ellers ingen spesielle forkunnskaper for å delta i bachelorprogrammet, men deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 23031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider. Begge eksamener må være fullført og bestått med samlet karakter E eller bedre for å få godkjent programmet.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 23032
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja5 Time(r)
  • Lov av 17.juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider. Begge eksamener må være fullført og bestått med samlet karakter E eller bedre for å få godkjent programmet.
Eksamenskode:BMP 23031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Lov av 17.juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:BMP 23032
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bang, Henning 2011 Organisasjonskultur 4. utg Universitetsforl
Bloisi, Wendy cop. 2007 An introduction to human resource management McGraw-Hill Utvalgte kapitler.
Grenness, Tor 2012 Hvordan kan du vite om noe er sant?: veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister 2. utg Cappelen Damm akademisk
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforl
Lai, Linda 2013 Strategisk kompetanseledelse 3. utg Fagbokforl Tidliger utg med denne hovedtittel: Strategisk kompetansestyring.
Nordhaug, Odd cop. 2002 LMR : ledelse av menneskelige ressurser: målrettet personal- og kompetanseledelse 3. utg Universitetsforl
Northouse, Peter Guy 2015 Leadership: theory and practice 7th ed Sage
Troye, Sigurd Villads; Grønhaug, Kjell cop. 1993 Utredningsmetodikk: hvordan skrive en utredning til glede for både deg selv og andre 3. utg TANO
Arnold, John; Randall, Ray 2016 Work psychology: understanding human behaviour in the workplace 6th ed Pearson Education Kap. 3-12, og 15.
Beck, Tom Henrik; Lund, Arve Due; Storeng, Nils Helmer 2018 Arbeidsrett 11. utg Cappelen Damm akademisk
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Knardahl, Stein Kapittel 13: Arbeid, stress og helse Kapittel 13: Arbeid, stress og helse Kap. 13. Arbeid, stress og helse av Stein Knardahl. Gjøres tilgjengelig på Its Learning.
Karlsen, Jan Erik 2011 Metoder for HMS-regulering Metoder for HMS-regulering 2. utg Cappelen Damm akademisk Kap. 3, s. 55-82.
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Stene, Morten 2003 Vitenskapelig forfatterskap: hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver 2. utg Kolle forl
Vaags, Ralph Henk cop. 2004 Etikk 2. utg Fagbokforl