BMP 2303 Human Resource Management

BMP 2303 Human Resource Management

Kurskode: 
BMP 2303
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anders Gautvik-Minker
Kursnavn på engelsk: 
Human Resource Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
BMP 2304
2022 Høst
BMP 2305
2023 Vår
Introduksjon

Endringer i våre omgivelser som globalisering, teknologiutvikling, fokus på bærekraft, automatisering av arbeidsplasser, samt veksten i antall kunnskaps- og servicemedarbeidere er faktorer i som påvirker utviklingen av virksomheter, dette får også konsekvenser for HR arbeidet.

I dette programmet setter vi fokus på hva HR er, sentrale HR aktiviteter og hvordan ulike tilnærminger til HR praksis setter sitt preg på ansatte i virksomheter. Vi vi se på hva som fremmer og hemmer utvikling, endring, god ledelse, god rekruttering, kompetanseutvikling, klima i organisasjoner og de ansattes motivasjon. Perspektiver vi ønsker å belyse er hard versus myk HR og hvordan respektive systemer og tilnærminger bidrar til prestasjoner i organisasjoner.

Kunnskapsmål

Programmet skal gi studentene grunnleggende forskningsbasert kunnskap:

 • om de viktigste teorier innenfor området menneskelig ressursforvaltning (HR).
 • om psykologiske prosesser som påvirker individer og grupper.
 • om hva som er god og effektiv ledelse.
 • om betydningen av den "menneskelige kapital" for verdiskapingen i moderne virksomheter.
 • om endring og utvikling i organisasjoner.
 • om etiske dilemmaer i HR arbeidet.
 • om de mest sentrale lover og regler som gjelder for arbeidslivet.
Ferdighetsmål

Programmet skal gi studentene grunnleggende ferdigheter:

 • til å kunne foreta enkle analyser og vurdere effekter av ulike HR systemer og tiltak
 • til å bidra i rekruttering, læring/opplæring og HMS arbeid.
 • til å tilrettelegge for endring og utvikling i egen organisasjon.
 • for utøvelse av god ledelese.
Generell kompetanse

Programmet har til hensikt å:

 • øke studentenes interesse og forståelse for arbeid innen HR feltet.
 • bidra til å øke studentenes etiske og samfunnsmessige refleksjoner.
 • utvikle holdninger som fremmer sunne, inkluderende og utviklende arbeidsmiljøer.
 • bidra til respekt for kunnskap, vitenskapelige og organisatoriske verdier, slik at de lærer etterrettelighet og redelighet i forskning og faglige fremstillinger.
Kursets innhold

Programmet er delt inn i følgende seks områder:

Del 1. Strategisk HR

 • Strategisk HRM
 • Hard vs myk HR
 • Sentrale HR-strategier og systemer: kontrollorienterte versus forpliktelsesbaserte systemer og intern konsistent HR
 • Motivasjon og HRs rolle
 • HR aktiviteter

Del 2: Kompetanseledelse

 • Kobling strategi og kompetansestrategi
 • Mobilisering og utvikling av eksisterende kompetanseressurser
 • Rekruttering og seleksjon
 • Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak

Del 3. Organisasjonsklima, -endring og –utvikling

 • Motivasjonsklima i organisasjoner
 • Organisasjonskultur og endring
 • Modeller for organisasjonsendring
 • Nedbemanning
 • Positive Organizational Change

Del 4. Samspill og relasjoner i arbeidslivet

 • Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker
 • Individet i gruppen
 • Team og teambygging
 • High Quality Connections

Del 5. HMS, arbeidsrett og arbeidslivsetikk

 • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Arbeidsrett
 • Etikk og spilleregler i arbeidslivet

Del 6. Ledelse og HRM

 • Ledelse og lederskap
 • Lederens roller, oppgaver og rammer
 • Lederstil
 • Destruktiv ledelse
 • Ledelse, motivasjon og samspill
 • Lederutvelgelse og utvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2304 og i 2. semester BMP 2305.

Programmet gjennomføres i et samspill mellom teori og praksis. Det brukes forelesninger, gruppearbeid, øvelser, gruppepresentasjoner og faglige diskusjoner.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele programmet. I tilknytning til prosjektoppgaven gjennomføres undervisning i forskningsmetode og oppgaveskriving. Studentene leverer et forprosjekt på 5 sider til tildelt veileder. Veiledning er satt til 3 timer pr. studentgruppe.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ellers ingen spesielle forkunnskaper for å delta i bachelorprogrammet, men deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en 72 timers individuell, hjemmeeksamen som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider. Begge eksamener må være fullført og bestått med samlet karakter E eller bedre for å få godkjent programmet.
Eksamenskode: 
BMP 23031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Eksamenskode: 
BMP 23032
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
140 Time(r)
Undervisning, øvelser og gruppearbeid på samlinger.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
460 Time(r)
Lesing av pensum og annen relevant litteratur i tilknytning til prosjektoppgaven.
Gruppearbeid / oppgaver
200 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven og forberedelser til hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.