BMP 2303 Human Resource Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BMP 2303 Human Resource Management


Kursansvarlig
Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


  Læringsmål
  Programmet skal gi studentene oversikt over de viktigste teorier innenfor området menneskelig ressursforvaltning.

  Programmet har til hensikt å øke studentenes interesse for arbeid innen HR feltet.

  Programmet tar sikte på å gi forståelse for betydningen av den "menneskelige kapital" for verdiskapingen i moderne virksomheter.

  Programmet skal utvikle ferdigheter innen typiske HR aktiviteter som rekruttering, læring/opplæring og HMS arbeid.

  Forkunnskaper
  Det kreves ellers ingen spesielle forkunnskaper for å delta i bachelorprogrammet, men deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Arnold, John and Ray Randall. 2016. Work psychology : understanding human behavior in the workplace. 6th ed. Pearson. Kap. 3-12, og 15
  Bang, Henning. 2011. Organisasjonskultur. 4. utg. Universitetsforlaget
  Bloisi, Wendy. 2007. An introduction to human resource management.. McGraw-Hill. Utvalgte kapitler
  Grenness, Tor. 2012. Hvordan kan du vite om noe er sant? : veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister. 2. utg. Cappelen Damm akademisk
  Jacobsen, Dag Ingvar. 2012. Organisasjonsendringer og endringsledelse. 2. utg. Fagbokforlaget
  Lai, Linda. 2013. Strategisk kompetanseledelse. 3. utg. Fagbokforlaget. Tidliger utg med denne hovedtittel: Strategisk kompetansestyring
  Nordhaug, Odd. 2002. LMR : ledelse av menneskelige ressurser : målrettet personal- og kompetanseledelse. 3. utg. Universitetsforlaget
  Northouse, Peter Guy. 2016. Leadership : theory and practice. 7th ed. Sage
  Storeng, Nils H., Beck, Due Lund. 2015. Arbeidsrett. 9. utg. Cappelen Damm akademisk
  Troye, Sigurd Villads, Kjell Grønhaug. 1993. Utredningsmetodikk : hvordan skrive en utredning til glede for både deg selv og andre. 3. utg. TANO


  Bokutdrag:
  Einarsen, Ståle og Anders Skogstad, red. 2011. Det gode arbeidsmiljø : krav og utfordringer. 2. utg. Fagbokforlaget. Kap. 13. Arbeid, stress og helse av Stein Knardahl. Gjøres tilgjengelig på Its Learning
  Karlsen, Jan Erik. 2011. Metoder for HMS-regulering. 2. utg. Cappelen Damm akademisk. Kap. 3, s. 59-82


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Stene, Morten. 2003. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. 2. utg. Kolle forlag
  Vaags, Ralph Henk. 2004. Etikk. 2. utg. Fagbokforlaget


  Emneoversikt
  Emnene organiseres i sju deler. Den første delen omhandler strategisk personalledelse. Andre del omhandler metode og diplomarbeid, tredje del strategisk kompetansestyring, fjerde del endring og organisasjonslæring, femte del samspill og relasjoner i arbeidslivet, sjette del HMS, arbeidsjus og arbeidslivsetikk, og sjuende del omhandler lederrollen og dens betydning for iverksetting av kunnskaper om HRM.

  Del 1. Strategisk HRM
  • Strategisk personalledelse - oversikt over temaet
  • Strategi og personalpolitikk
  • Lederens nye personalansvar
  • Sentrale HR-strategier og systemer

  Del 2. Metode og oppgaveskriving
  • Forskning og veier til kunnskap
  • Opplegg og design av undersøkelser
  • Problemstilling og hypoteser
  • Datainnsamling og analyse
  • Oppgaveskriving

  Del 3: Strategisk kompetansestyring
  • Personalplanlegging og kompetanseanalyse
  • Mobilisering av eksisterende kompetanseressurser
  • Læring og utvikling av ny kompetanse
  • Anskaffelse, rekruttering og utvelgelse
  • Seleksjons- og utvelgelsesmetoder
  • Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak

  Del 4. Endring og organisasjonslæring
  • Jobbombygging og ny teknologi
  • Organisasjonskultur og endring
  • Modeller for organisasjonsendring
  • Fusjoner og nedbemanning
  • Organisasjonslæring

  Del 5. Samspill og relasjoner i arbeidslivet
  • Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker
  • Individet i gruppen
  • Team og teambygging
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Organisasjonskultur

  Del 6. HMS, arbeidsjus og arbeidslivsetikk
  • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
  • Internkontroll og HMS-verktøy
  • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
  • Rasjonalisering, oppsigelse, avskjed
  • Etikk og spilleregler i arbeidslivet
  • Personalfunksjonens etikk

  Del 7. Lederrollen og HRM
  • Lederroller og lederfunksjoner
  • Kompetansestyring og målrettet ledelse
  • Relasjonsledelse
  • Endringsledelse
  • Strategisk ledelse

  Dataverktøy


  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2304 og i 2. semester BMP 2305.

  Programmet gjennomføres i et samspill mellom teori og praksis. Det brukes forelesninger, gruppearbeid, øvelser, gruppepresentasjoner og faglige diskusjoner.

  Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele programmet. I tilknytning til prosjektoppgaven gjennomføres undervisning i forskningsmetode og oppgaveskriving (emneoversiktens del 2). Disse timene gjennomføres i høstsemesteret. Studentene leverer et forprosjekt på 5 sider innen 15. desember. Veiledning er satt til 3 timer pr. studentgruppe.  Eksamen
  Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

  Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaven skal være på maksimalt 25 sider. Begge eksamener må være fullført og bestått med samlet karakter E eller bedre for å få godkjent programmet.


  Eksamenskode(r)
  BMP 23031 - prosjektoppgave, teller 60% for å få godkjent karakter i programmet BMP 2303, 30 studiepoeng.
  BMP 23032 - individuell 5 timers eksamen, teller 40% for å få godkjent karakter i programmet BMP 2303, 30 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Arbeidsmiljøloven

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon