Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 2620 Multinasjonal finans - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 2620 Multinasjonal finans - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Knut Sagmo

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Å forstå hvordan internasjonal økonomisk integrasjon skaper forretningsmuligheter og risiko for nasjonale såvel som internasjonale selskap. Internasjonale perspektiv utvider fagområdet corporate finance til også å omfatte valuta og renterisiko med utgangspunkt i kjøpekrafts og renteparitetsteoremene. Sentralt i kurset er forståelse av forskjellen mellom valutaeksponering og risiko.

  Forkunnskaper
  Grunnkurs i investerings og finansieringsanalyse. Det kreves også av deltakerne at de har fulgt kursprogresjonen i andre studieår og i høst-semesteret i tredje studieår.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Eiteman, David K., Arthur Stonehill and Michael H. Moffett. 2010. Multinational business finance. 12th ed. Pearson. 650. Siste utgave brukes i undervisningen.

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Madura, Jeff. 2010. International corporate finance. 10th ed. Mason, Ohio : Thomson South-Western

  Emneoversikt
  Referansene knyttes til kursets lærebok, Eiteman et al, 11. utgave (ESM):

  1. Internasjonal Finans ESM: 1- 3
  2. Valutateori ESM: 4-5
  3. Valuta og derivatkontrakter ESM: 6-7
  4. Valutaeksponering ESM: 8-10
  5. Financing the Global Firm ESM: 11-15
  6.Foreign Direct investment ESM: 16-17

  Dataverktøy
  Excel and Maple. Dataverktøy tillates imidlertid ikke brukt som hjelpemiddel under eksamen.

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres med 54 kurstimer i vårsemesteret. En individuell, semesteroppgave over et sentralt, selvvalgt eller oppgitt, tema innenfor fagområdet må være bestått for å få avsluttende karakter i kurset. Oppmøte til tre veiledningseminar i tilknytning til semesteroppgven, er obligatorisk. To midtsemestereksamener vil bli avholdt underveis i kurset i tillegg til en avsluttende eksamen. Nærmere informasjon om semesteroppgaven samt de to eksamenene gis ved semesterstart.


  Eksamen
  Karakter i kurset vil basere seg på følgende :

  Del 1 - Skriftlig skoleeksamen - 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Teller 70% av sluttkarakteren
  Del 2 - Prosjektoppgave - Omfang (lengde) 25 sider (eventuelle vedlegg kommer i tillegg). Oppgaven skal skrives individuelt. Teller 30% av sluttkarakteren.
  Det kreves at begge eksamene er bestått for å få samlet karakter i i kurset. Hver del kan forøvrig ha separat kontinuasjonseksamen. Det vil ikke være veiledning på prosjektoppgaven.


  Eksamenskode(r)
  BØK 26202 - Skriftlig eksamen, teller 70% av karakteren i BØK 2620 Multinasjonal finans, 15 studiepoeng.
  BØK 26203 - Prosjektoppgave, teller 30% av karakteren i BØK 2620 Multinasjonal finans, 15 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  BØK 26202 - Skriftlig eksamen: BI-definert eksamenskalkulator og rentetabeller.
  BØK 26203 - Prosjektoppgave: alle hjelpemidler er tillatt.

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon