Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 2500 Styring av finansforetak- KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 2500 Styring av finansforetak- KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Emanuel Blattner

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Studentene skal tilegne seg kunnskaper om balansestyring av finansforetak. Videre skal de tilegne seg forståelse for hvordan finansforetakene skal posisjonere seg i forhold til yieldkurver og hvordan finansforetakene kan foreta funding og plassering for å fjerne durasjonseksponeringen av egenkapitalen, såkalt "on-balance" immunisering av balansen.
  I tillegg skal studentene også lære seg å bruke både lineære og ikke lineære "off-balance" instrumenter(derivater) for immunisering av finansforetakene mot renterisikoen. Det er også et mål i kurset at studentene lærer seg å anvende teoretiske kunnskaper i konkrete case og banksimulasjoner.

  Forkunnskaper
  Det forutsettes kunnskaper tilsvarende Bachelorstudiet i finans 2. år.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Saunders, Anthony, Marcia Millon Cornett. 2008. Financial institutions management : a risk management approach. 6th ed. London : McGraw-Hill/Irwin. Kap: 1,2,7,9,10,13,18,24,25,26

  Annet:
  Utdelt materiale


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Gardner, Mona J., Dixie L. Milles, Elizabeth S. Cooperman. 2005. Managing financial institutions. 5th ed. Mason, Ohio : Thomson/South-Western

  Emneoversikt
  1. En oversikt over finansinstitusjonene og deres særtrekk
  2. Kapitalanskaffelse og kapitalanvendelse i finansinstitusjoner
  3. Regnskapsbaserte og markedsbaserte modeller for verdivurdering og lønnsomhetsvurdering av finansinstitusjoner
  4. Balansestyring
   • Immunisering av renterisikoen "on balance"
   • Immunisering av renterisikoen ved hjelp av derivater. ("Off balance"-immunisering)
  5. Budsjettering
   • Balansebudsjettering
   • Resultatbudsjettering (Prissetting av produkter og tjenester)
   • Likviditetsbudsjettering/Likviditetskrav/Egenkapitalskrav
  6. Bruk av banksimuleringen "Banking Game"

  Dataverktøy
  Regneark Excel og Banksimuleringen "Banking Game"

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres over 36 kurstimer med forelesninger, gruppearbeid og casegjennomgang. Banksimuleringen "Banking Game" foregår gjennom hele semesteret.

  I løpet av semesteret skal studentene løse to obligatoriske innleveringsoppgaver.

  Innleveringsoppgavene skal løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Oppgavene må bestås for å få karakter i kurset. Oppgavene skal løses i løpet av 14 dager etter at de er delt ut.  Eksamen
  Karakter i kurset baserer seg på innleveringsoppgavene som bedømmes bestått/ikke bestått, og en individuell skriflig eksamen på 4 timer.

  Eksamenskode(r)
  - BØK 25002 Obligatorisk innleveringsoppgave 1. Bedømmes med bestått/ikke bestått.
  - BØK 25003 Obligatorisk innleveringsoppgave 2. Bedømmes med bestått/ikke bestått.
  - BØK 25004 Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 2500, Styring av finansforetak, 6 studiepong.

  Både innleveringsoppgavene og skriftlig eksamen må være bestått for å få endelig karakter i kurset.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon