Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Emanuel Blattner, Sverre Knutsen, Anders Tveit

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
12

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kurset skal gi studenten perspektiv på finanssystemets utvikling og virkemåte og kunnskap om samfunnsmessige forhold og sammenhenger som er sentrale for medarbeidere i finansnæringen. Målsettingen oppnås ved at studentene går igjennom de to delkursene Anvendt makroøkonomi og finansiell endring.

  Forkunnskaper
  Kurset bygger på kunnskaper tilegnet på bedriftsøkonomstudiet eller tilsvarende studium.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Ecklund, Gunhild J. og Sverre Knutsen. 2000. Vern mot kriser? : norsk finanstilsyn gjennom 100 år. Fagbokforlaget
  Mishkin, Frederic S. 2010. The economics of money, banking and financial markets. 9th ed. Boston : Prentice Hall


  Anbefalt litteratur

  Annet:
  Blattner, Emanuel og Anders Anders. Siste versjon. Kompendium - Deltakermanual TOPSIM Macroeconomics. Oslo: Handelshøyskolen BI


  Emneoversikt
  Se under delkurs 1 og delkurs 2.

  Dataverktøy
  Det gjøres bruk av en makroøkonomisk simuleringsmodell i delkurs 1.

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres over et semester, 72 timer + 12 timer simuleringsmodell og består av to delkurs, tilsammen 12 studiepoeng:
  1. Delkurs 1: Anvendt makroøkonomi, 6 studiepoeng
  2. Delkurs 2: Finansiell endring, 6 studiepoeng

  Kurset inneholder en makroøkonomisk simulasjonsmodell hvor studentene "overtar" ledende stillinger innen privat og offentlig sektor. Tallmaterialet danner grunnlag for en gjennomgang av tema oppført i emneoversikten. Samtidig legges det vekt på aktualitet i forhold til norske og internasjonale forhold.

  I kurset benyttes digitale arbeidsmapper som en del av arbeidsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Hver student må opprette en digital arbeidsmappe, basert på standard mal. Mappen skal legges på Internett og vil bestå av individuelle publiseringer.

  Oppgavene og tidspunkt for publiseringer i arbeidsmappen oppgis ved kursstart. Deretter blir det oppgitt ca en måned før innlevering av individuell prosjektoppgave, hvilke deler av arbeidsmappen som skal inngå i prosjektoppgaven. En del av prosjektoppgaven vil også være et refleksjonsnotat. Nærmere informasjon om notatet oppgis sammen med informasjon om prosjektoppgaven.

  DELKURS 1: Anvendt makroøkonomi
  Mål
  Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvordan rentedannelsen finner sted i penge- og kredittmarkeder. Det legges vekt på å belyse sammenhengen mellom real-, pengeøkonomien og renter. Sentralbankens rolle i penge- og kredittpolitikken og samspillet mellom privat og offentlig sektor i samfunnsøkonomien blir også belyst.

  Obligatorisk litteratur
  Mishkin, Frederic S. Last edition. The economics of money, banking and financial markets. 8th ed. Pearson education.

  Emneoversikt

  • Rentedannelsen i finansmarkeder
  • Penger og pengemultiplikatoren
  • Mål og virkemidler i pengepolitikken
  • Det internasjonale finansielle system.

  DELKURS 2: Finansiell endring
  Mål
  Kursets del 2 har som mål å gi kunnskap om og innsikt i finansinstitusjonenes og finansmarkedenes økonomi og funksjon i samfunnsøkonomien i historisk perspektiv

  Obligatorisk litteratur
  Mishkin, Frederic S. Last edition. The economics of money, banking and financial markets. 8th ed. Pearson education.
  Ecklund, G. og S. Knutsen. 2000. Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år. Bergen: Fagbokforlaget.
  Artikler som oppgis ved semesterstart.

  Emneoversikt
  • Fremveksten av moderne bank- og finansinstitusjoner, 1850-1920
  • Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag
  • Finansielle kriser
  • Regulering av og tilsyn med finansmarkeder og -institusjoner
  • Internasjonalisering av finansmarkedene, før 1920 og etter 2 verdenskrig.
  • Finans og økonomisk vekst.


  Eksamen
  Det gis en karakter i kurset basert på innlevering av individuell prosjektoppgave.

  Eksamenskode(r)
  SØK 25004 – Individuell prosjektoppgave teller 100 % for å oppnå karakter i kurset SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring, 12 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon