Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 3421 Finans og økonomistyring II - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BØK 3421 Finans og økonomistyring II - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Rolf Gunnar Strand, Knut Larsen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kjernen i det bedriftsøkonomiske fagområdet dekker økonomistyring (= inntekts- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll), finans (= investering og finansiering), finansregnskap og regnskapsanalyse. God kunnskap innen disse fagområdene er en nødvendig forutsetning for at man skal kunne forstå transaksjoners økonomiske innhold, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Målsettingen med de to første kursene innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, Finans og økonomistyring I og II, er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Finans og økonomistyring II er påbyggingskurset til Finans og økonomistyring I. Siktemålet er å gi studentene utvidet kunnskap og forståelse for metoder, teknikker og teorier som står sentralt ved investeringsbeslutninger og ved styring av bedrifter som har økonomisk vinning som formål. Kurset består av tre emneområder. Emneområdet finans fokuserer på hvordan usikkerhet påvirker beslutninger om hvilke investeringer som bør foretas (enkeltprosjekters og porteføljers risiko og avkastning) og eieres, kreditorers og selskapers kapitalkostnader. Emneområdet driftsregnskapsmodeller omfatter for- og etterkalkyler på enhetsnivå, prestasjonsrapportering for bedriften totalt og for ulike nivåer, samt budsjettoppfølging/avviksanalsye for kostnader, inntekter og resultat. Emneområdet spesielle beslutningsproblemer fokuserer på hvordan optimale beslutninger avhenger av den konkrete situasjon bedriften står i.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).

 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Varians, standardavvik, forventning, effisiente porteføljer, obligasjon, markedseffisiens, risikopremie, ledig kapasitet
 • Eksempler fra verktøykassa: Kapitalverdimodellen, porteføljeteori, forkalkyler, etterkalkyler, avviksanalyse

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:
 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
 • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelse, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Forkunnskaper
Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bredesen, Ivar. 2011. Investering og finansiering. 4. utg. Gyldendal akademisk
Sending, Aage. 2014. Økonomistyring 2. 2. utg. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bredesen, Ivar. 2011. Hjelper til investering og finansiering. 4. utg. Gyldendal akademisk
Sending, Aage. 2014. Arbeidshefte til Økonomistyring 2. 3. utg. Fagbokforlaget


Emneoversikt
Kurset består av tre delemner

Del 1: Driftsregnskapsmodeller
 • Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer
 • Normalkalkyler og normalkostregnskap
 • Standardkostkalkyler og standardkostregnskap
 • Bidragsmetoden og selvkostmetoden
 • For- og etterkalkyler
 • Budsjettoppfølging
 • Avviksanalyse for kostnader og inntekter

Del 2: Noen spesielle beslutningsproblemer
 • Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
 • Produktvalg med knappe ressurser

Del 3: Investering og finansiering
 • Mer om prosjektanalyse
 • Introduksjon til usikkerhet
 • Relevant risiko og porteføljeteori
 • Kapitalkostnad og risiko
 • Finansiering
 • Oppfølging og kontroll

Dataverktøy
Det legges opp til at studentene bruker regneark (f. eks. Excel) i forbindelse med løsning av oppgaver, men oppgavene kan også løses uten regneark. It's Learning skal benyttes til de obligatoriske arbeidskravene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten obligatoriske innlevering). I løpet av kurset er det åtte arbeidskrav, se nedenfor.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
42
Arbeid med pensumlitteraturen, forberedelser til forelesninger og arbeid med arbeidskrav
132
Eksamensforberedelser
26
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

Arbeidskrav
Det er åtte arbeidskrav i løpet av semesteret. Av disse må fem være godkjent. Arbeidskravene besvares via It's Learning.

For at arbeidskravene skal anses oppfylt stilles det et visst minimumskrav til svarene (f. eks. at et visst antall spørsmål må være riktig besvart). Informasjon om kravet til godkjent, hvor mange forsøk studentene har per arbeidskrav og tidsrommet for når arbeidskravene kan tas, blir gjort kjent via It's Learning.

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's Learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger (helgesamlinger)
8
Forberedelse til forelesninger
30
Arbeid med pensumstoff, studieguide, innsendingsoppgaver, arbeidskrav og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
136
Eksamensforberedelser
26
Anbefalt tidsbruk totalt
200
* Oppgavegjennomgangen skjer via It's Learning.

Arbeidskrav
Arbeidskrav utgår fordi kurset ikke tilbys lenger, mao ikke et krav ved kontinuasjon 2015/2016.

Eksamen
Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen på fem timer.

Eksamenskode(r)
BØK 34211 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3421 Finans og økonomistyring II, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kurset ble undervist siste gang våren 2015. Siste kontinuasjonseksamener tilbys høsten 2015 og våren 2016.

Tilleggsinformasjon