Eiendomsmegling

Læringsmål for studiet

KunnskapsmålDet overordnede kunnskapsmål for bachelorstudiet i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder innen eiendomsmegling og tilstøtende fagområder som er relevante for den som skal drive med eiendomsmegling.Kjerneområdene innen eiendomsmegling er eiendomsmegling i praksis, juridiske emner og oppgjør av eiendomshandler. Disse tre kjerneområdene griper inn i hverandre og er overlappende. Andre sentrale temaer er serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse, profesjonsetikk, regnskapslære og økonomi. Gjennom disse fagområdene skal studentene opparbeide innsikt i samspillet mellom etterspørsel og tilbud.FerdighetsmålDe ferdige utdannede studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet, samt oppgjør av eiendomshandel.HoldningsmålEiendomsmegleren har et ansvar som bindeledd mellom selger og kjøper, noe som setter store krav til etisk bevissthet og integritet. Mange eiendomstransaksjoner kan gi opphav til vanskelige problemstillinger av eiendomsfaglig, juridisk og økonomisk karakter, og studentene skal tilegne seg faglige kunnskaper som setter de i stand til etisk refleksjon og derigjennom å ivareta de involverte interesser.

Last Modified: 07.03.2019 08:12