BIK 2941 Digital forretningsforståelse

BIK 2941 Digital forretningsforståelse

Kurskode: 
BIK 2941
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Understanding the Digitalisation in Business
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Automatisering og bruk av teknologi gjør for alvor inntog i norske verdikjeder. Digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller, som vil ha stor påvirkning på og transformere de fleste sektorer i nærings- og arbeidsliv. Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan tilgjengelig digitalt innhold griper inn i sentrale prosesser i forretningsdriften. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan utnytte tilgjengelig digitalt innhold som ressurs for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan økt grad av samhandling og delekultur påvirker strategisk tenkning, bedriftskommunikasjon, markedsføring og innovasjon. 

Kunnskapsmål
 • Kjenne til hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i bedriften verdiskaping
 • Forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift
 • Forstå hvordan data kan brukes til å ta gode beslutninger og gjennomføre operative oppgaver for å oppnå gevinster og konkurransefortrinn
 • Kjenne til noen av teknologiene som hører inn under begrepet Industri 4.0 og hvordan de kan representere muligheter og trusler for bransjer og bedrifter
 • Kunne drøfte hvordan datasamfunnet og bruk av teknologi endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring
Ferdighetsmål
 • Kartlegge informasjonsbehovet til sentrale prosesser i virksomheter
 • Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og tenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.
 • Analysere trusler og muligheter ulike teknologier kan representere.
 • Bruke innsikt om/fra store data til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme
 • Redegjøre for hvordan teknologi forenkler og forbedrer markedsføring, kommunikasjon og samhandling med interne og eksterne interessenter
Holdningsmål

Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på redelighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av tiltak knyttet til innhold over internett.

Kursets innhold
 • Det digitale nettsamfunnet: store data, nettskyen, tingenes internett
 • Digital økonomi, transaksjonskostnader, nettverkseffekter 
 • Forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert  forretningsdrift
 • Gevinstperspektivet; styringsgevinster, rasjonaliseringsgevinster, organisatoriske gevinster, markedsgevinster 
 • Sosiale nettverk, web, søk og forbrukeratferd på nett
 • Strategisk forankring, spørre, lytte, måle, lære
 • Sosial CRM; Involvering, kommunikasjon og beslutningsstøtte
 • Digital markedsføring
 • Sikkerhet, juss og etikk
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger samt nettundervisning og faglig diskusjon i klassens lukkede Facebookgruppe. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre.  Kurset har fysiske samlinger der også forelesere hentet fra bransjene forsikring, bank, helse og energi bidrar.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Den gir mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Eksamensbesvarelsen skal følge BIs mal for referanseteknikk. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Besvarelsen skal være på maksimum 20 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.
Eksamenskode: 
BIK 29411
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Deltagelse i klasseromsundervisning
Gruppearbeid / oppgaver
106 Time(r)
Webinar/ lese litteratur/diskusjon og oppgaveløsning på klassen facebookside
Eksamen
70 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.