BIK 2941 Digital forretningsforståelse

BIK 2941 Digital forretningsforståelse

Kurskode: 
BIK 2941
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Understanding the Digitalisation in Business
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Digitale teknologier som stordata, maskinlæring, sensorer og skytjenester har for lengst gjort sitt inntog I norske private og offentlige virksomheter. Digitalisering av varer, tjenester og prosesser fører til nye og disruptive forretningsmodeller, som har stor påvirkning på og transformerer de fleste sektorer i nærings- og arbeidsliv. Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan  ulike digitale teknologier og data griper inn i virksomheters verdiskaping. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan bruke data og digitale teknologier som ressurser for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan økt grad av samhandling internt og eksternt, og delekultur påvirker strategisk tenkning, bedriftskommunikasjon, markedsføring og innovasjon.  

Kunnskapsmål
 • Kjenne til hvordan informasjon, data og forretningssystemer støtter opp om viktige prosesser i bedriften verdiskaping 

 • Forstå hvordan digitale teknologier påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift 

 • Forstå hvordan data kan være grunnlag for gode beslutninger og effektivisere verdiskapende aktiviteter i en virksomhet, og bidra til å oppnå gevinster og konkurransefortrinn 

 • Kjenne til noen av teknologiene som hører inn under begrepet Industri 4.0 og hvordan de kan representere muligheter og trusler for bransjer og bedrifter 

 • Kunne drøfte hvordan datasamfunnet og bruk av teknologi endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring 

Ferdighetsmål
 • Kartlegge informasjonsbehovet til sentrale verdiskapende aktiviteter i virksomheter 

 • Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene. 

 • Analysere trusler og muligheter ulike teknologier kan representere. 

 • Bruke innsikt om/fra store data til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme 

 • Redegjøre for hvordan teknologi forenkler og forbedrer markedsføring, kommunikasjon og samhandling med interne og eksterne interessent

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på redelighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av tiltak knyttet til innhold over internett. 

Kursets innhold
 • Det digitale nettsamfunnet: store data, nettskyen, tingenes internett 

 • Digital økonomi, transaksjonskostnader, nettverkseffekter  

 • Teknologistøttet verdiskaping

 • Forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert  forretningsdrift 

 • Forretningssystemer, systemarkitektur og teknisk gjeld

 • Gevinstperspektivet; styringsgevinster, rasjonaliseringsgevinster, organisatoriske gevinster, markedsgevinster  

 • Sosiale nettverk, web, søk og forbrukeratferd på nett 

 • Strategisk forankring, spørre, lytte, måle, lære 

 • Sosial CRM; Involvering, kommunikasjon og beslutningsstøtte 

 • Digital markedsføring 

 • Sikkerhet, juss og etikk 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger samt nettundervisning og faglig diskusjon i klassens lukkede Facebookgruppe. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre.  Kurset har fysiske samlinger der også forelesere hentet fra bransjene forsikring, bank, helse og energi bidrar. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Den gir mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Eksamensbesvarelsen skal følge BIs mal for referanseteknikk. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Besvarelsen skal være på maksimum 7500 ord, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.
Eksamenskode: 
BIK 29411
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Deltagelse i klasseromsundervisning
Gruppearbeid / oppgaver
106 Time(r)
Webinar/ lese litteratur/diskusjon og oppgaveløsning på klassen facebookside
Eksamen
70 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.