BIK 2941 Datadrevne organisasjoner

BIK 2941 Datadrevne organisasjoner

Kurskode: 
BIK 2941
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Data-Driven Organisations
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Digitalisering har vært et hett samtaletema de siste årene. Selv om “hypen” rundt begrepet har lagt seg litt, er det fortsatt gevinster å hente ved å ta i bruk digitale teknologier for å styrke verdiskapene prosesser i alle typer virksomheter. Teknologien er i ubønnhørlig utvikling - i dag kan for eksempel kunstig intelligens besvare visse typer eksamensoppgaver like godt som den jevne student. Denne utviklingen gjør at man blir som virksomhet aldri blir “ferdig digitalisert” - den digitale transformasjonen er i høyeste grad en pågående prosess.   

Selv om teknologiens utvikling kan fremstå nærmest som magi på oss mennesker, er alle de digitale teknologiene (enn så lenge) menneskeskapte systemer, som oftest utviklet med for et bestemt formål og med klare bruksområder og begrensninger. Ved å sette seg inn i de digitale teknologiene på overordnet nivå kan en få et klarere bilde av hvordan de kan bidra til verdiskaping og gevinster for en virksomhets ansatte, eiere og kunder.  

Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan ulike digitale teknologier og data griper inn i virksomheters verdiskaping. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan bruke data og digitale teknologier som ressurser for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan økt grad av samhandling internt og eksternt påvirker strategisk tenkning, bedriftskommunikasjon, markedsføring og innovasjon. Vi ser også på hvordan virksomheter kan legge til rette for at tiltakene innen digitalisering også blir gjennomført og ikke bare planlagt.  

Kunnskapsmål
 • Kjenne til hvordan informasjon, data og forretningssystemer støtter opp om viktige prosesser i bedriften verdiskaping  

 • Forstå hvordan digitale teknologier påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift  

 • Forstå hvordan data kan være grunnlag for gode beslutninger og effektivisere verdiskapende aktiviteter i en virksomhet, og bidra til å oppnå gevinster og konkurransefortrinn  

 • Kjenne til noen av teknologiene som hører inn under begrepet Industri 4.0 og hvordan de kan representere muligheter og trusler for bransjer og bedrifter  

 • Kunne drøfte hvordan datasamfunnet og bruk av teknologi endrer premisser for samhandling med kunder og samarbeidspartnere 

 • Kjenne til hvordan en kan legge til rette for adopsjon av tiltak innen digitalisering i en organisasjon 

Ferdighetsmål
 • Kartlegge informasjonsbehovet til sentrale verdiskapende aktiviteter i virksomheter
 • Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.
 • Analysere trusler og muligheter ulike teknologier kan representere.
 • Kunne identifisere prosesser i virksomheten som kan forbedres ved hjelp av digitale teknologier
 • Bruke innsikt om/fra store data til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på redelighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av tiltak knyttet digitalisering av produkter, tjenester og prosesser.

Kursets innhold
 • Det digitale nettsamfunnet: store data, nettskyen og tingenes internett
 • Digital økonomi, transaksjonskostnader og nettverkseffekter
 • Teknologistøttet verdiskaping
 • Forretningsmodeller og forretningsutvikling for drevet av data og digitale teknologier
 • Kunstig intelligens og maskinlæring
 • Forretningssystemer, systemarkitektur og teknisk gjeld
 • Gevinstperspektivet; styringsgevinster, rasjonaliseringsgevinster, organisatoriske gevinster, markedsgevinster
 • Digital forretningsstrategi
 • Strategisk forankring av digitaliseringstiltak
 • Forretningsetterretning og strukturering av informasjon for analyse
 • Sikkerhet, juss og etikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og videoforelesninger, samt oppgaveløsning og faglig diskusjoner på BI’s læringsplattform. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre.  Kurset har fysiske samlinger der også forelesere hentet fra både relevante bransjer og akademia bidrar.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital forretningsforståelse, som består av består av SLM-kursene SLM 1001 Den digitale transformasjonen, SLM 1002 Digital forretningsstrategi, og SLM 1003 Dataforståelse og digitaliseringstiltak. Kursene er basert på kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Den gir mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Eksamensbesvarelsen skal følge BIs mal for referanseteknikk. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Besvarelsen skal være på maksimum 7500 ord, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.
Eksamenskode: 
BIK 29411
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Deltagelse i klasseromsundervisning
Gruppearbeid / oppgaver
106 Time(r)
Webinar/ lese litteratur/diskusjon og oppgaveløsning
Eksamen
70 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.