BIK 2941 Digital forretningsforståelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BIK 2941 Digital forretningsforståelse


Kursansvarlig
Cecilie Staude, Tarjei Alvær Heggernes

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Automatisering og digitalisering gjør for alvor inntog i norske verdikjeder. Digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller, som vil ha stor påvirkning på og transformere nesten alle sektorer i nærings- og arbeidslivet. Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan tilgjengelig digitalt innhold griper inn i sentrale prosesser i forretningsdriften. Vi tar for oss hvordan virksomheter kan utnytte tilgjengelig digitalt innhold som ressurs for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan økt grad av delekultur og innhold påvirker strategisk tenkning, bedriftskommunikasjon, markedsføring og innovasjon.

Læringsmål
Etter endt kurs skal studentene:

Kunnskapsmål

· Ha forståelse for hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheter

· Kunne forstå betydningen av hvordan digitalisering, automatisering og store data påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift

· Ha fått kunnskap om hvordan mengden av data kan forstås for å ta gode beslutninger og gjennomføre operative oppgaver for å oppnå gevinster og konkurransefortrinn

· Etablert kunnskap om hvordan datasamfunnet, sosiale medier og et ellers fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:

· Kunne kartlegge informasjonsbehovet til sentrale prosesser i virksomheter

· Kunne identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

· Kunne bruke innsikt om/fra store data til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme

· Redegjøre for hvordan nettjenester forenkler og forbedrer markedsføring, kommunikasjon og samhandling med interne og eksterne interessenter

Holdningsmål
Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på redelighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av tiltak knyttet til innhold over internett.

Forkunnskaper
Ingen særskilte

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Finger, lutz, Dutta, Soumitra. 2014. Ask, measure, learn. 1. O\reilly. 277
Heggernes, Tarjei Alvar. 2013. Digital Forretningsforståelse - fra store data til små biter. 1. Fagbokforlaget. 267


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
- Inn i det digitale nettsamfunnet: store data, nettskyen og ”Internet of things” - Digital økonomi, transaksjonskostnader, nettverkseffekter
- Forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert forretningsdrift
- Gevinstperspektivet; styringsgevinster, rasjonaliseringsgevinster, organisatoriske gevinster, markedsgevinster
- Sosiale nettverk, web, søk og forbrukeratferd på nett
- Sosiale virksomheter: Involvering, kommunikasjon og beslutningsstøtte
- Strategisk forankring, spørre, lytte, måle , lære
- Bruk av web-teknologi i kommunikasjon og markedsføring
- Sikkerhet, juss og etikk


  Dataverktøy


  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger samt nettundervisning og faglig diskusjon i klassens lukkede Facebookgruppe. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre. Kurset har fysiske samlinger der også forelesere hentet fra bransjene forsikring, bank, helse og energi bidrar.

  Anbefalt tidsbruk i kurset for studentene:

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i klasseromsundervisning
  24
  Webinar/ lese litteratur/diskusjon og oppgaveløsning på klassen facebookside
  106
  Prosjektoppgave
  70
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Den gir mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Besvarelsen skal være på maksimum 20 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.

   Eksamenskode(r)
   BIK 29411 Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2941, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen


   Kontinuasjon
   Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring. Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.

   Tilleggsinformasjon