STR 1301 Strategi I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

STR 1301 Strategi I


Kursansvarlig
Erik Aadland

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset undervises over et semester og er et grunnkurs i strategi.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal kunne sentrale modeller, rammeverk og teorier som omhandler strategisk analyse og strategiske valg. Kurset skal gi en solid innsikt i fagområdet strategi på forskjellige nivåer.

Ferdighetsmål
Evne til å gjennomføre en strategisk analyse ut i fra et bedriftsperspektiv samt ta fornuftige strategiske valg ut i fra de analyser som blir gjort.

Holdningsmål
Evne å reflektere kritisk over de modeller, rammeverk og teorier som blir presentert.


Forkunnskaper
udentene har gjennomført 1. og 2. året på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) eller tilsvarendeDet forutsettes at st

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Johnson, Gerry, Richard Whittington, Kevan Scholes. 2014. Exploring strategy : text & cases. 10th ed. Pearson Education. Kap 1 - 11

Annet:
Artikler og cases (spesifisert i Syllabus på Itslearning)


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Hva er strategi?
 • Strategisk analyse (ekstern og intern)
 • Strategi på forskjellige nivå
 • Strategisk innhold, kultur og styring
 • Strategiske valg og metoder
 • Internasjonale strategier

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset legges opp med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning
45
Forberedelse, pensumlitteratur og oppgaver
108
Løsning av prøvecase
20
Avsluttende oppgave
36
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  STR 13011 - 72-timers hjemmeeksamen teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset STR 1301 Strategi I, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle offentlig tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon