MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0

MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0

Kurskode: 
MRK 3433
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Morten William Knudsen
Kursnavn på engelsk: 
Marketing Communication 3.0
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kommunikasjon er hjertet i de fleste organisasjoner. Med et medielandskap i endring står virksomheter overfor nye utfordringer når det gjelder å nå frem til og bygge relasjoner til sine målgrupper. Derfor er det viktigere enn noen gang at den som planlegger dagens og fremtidens markedskommunikasjon har en helhetlig forståelse av kommunikasjonen som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg forståelse for at i et nytt medielandskap blir det viktigere å jobbe inn mot et helhetssyn på virksomhetens markedskommunikasjon. Det handler om integrering og parallellitet som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjons-aktivitetene. Det være seg den organisasjonsdrevne merkevare- og omdømmebyggingen, de betalte markedsaktivitetene så vel som de ubetalte der brukerne i økende grad blir premissgiver for innholdet.

 • Ha detaljert kunnskap om planleggingsprosessen for markedskommunikasjon, herunder beskrive elementene i kommunikasjonsmiksen
 • Ha grunnleggende forståelse for at et digitalt medielandskap stiller nye krav til integrerte kommunikasjonsprosesser
 • Kjenne til planleggingsprosessen for kommunikasjonsaktiviteter
Ferdighetsmål
 • Kunne anvende relevant kommunikasjonsteori for å bidra til at virksomheten når sine kommunikasjonsmål
 • Kunne redegjøre for de ulike mediekanalenes egenart og særtrekk, og identifisere hvilke mediekanaler og kombinasjoner av kontaktpunkter som når målgruppen best mulig
 • Kunne bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av virksomhetens kommunikasjonsprosesser
Holdningsmål

Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på rederlighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av markedskommunikasjon.

Kursets innhold
 • Grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori
 • Målgruppevalg; kartlegge og forstå virksomhetens interessenter 
 • Kommunikasjonsstrategi, budskapsutvikling og planlegging
 • Markedskommunikasjonsverktøy
 • Mediekanaler, særtrekk, egenskaper og samspill av kanaler 
 • Effektmåling og analyse av kommunikasjonsaktiviteter
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, gruppearbeid, case-/og oppgaveløsning. Kursets Facebookside vil bli brukt som pedagogisk læringsarena gjennom hele semesteret.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
4 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK34331
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til undervisning
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Caseoppgaver / studentengasjement på Facebook
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.