MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0


Kursansvarlig
Cecilie Staude, Morten William Knudsen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kommunikasjon er hjertet i de fleste organisasjoner. Med et medialandskap i endring står virksomheter overfor nye utfordringer når det gjelder å nå frem til og bygge relasjoner til sine målgrupper. Den tradisjonelle måten å tenke markedskommunikasjon på utfordres nå av nye kanaler som gir flere mennesker bedre muligheter for å delta og ytre seg. Derfor er det viktigere enn noen gang at den som planlegger dagens og fremtidens markedskommunikasjon har en helhetlig forståelse av kommunikasjonen som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene.


Læringsmål
Studentene skal tilegne seg forståelse for at i et nytt medialandskap blir det viktigere å jobbe inn mot et helhetssyn på virksomhetens markedskommunikasjon. Det handler om integrering og parallellitet som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjons-aktivitetene. Det være seg den organisasjonsdrevne merkevare- og omdømmebyggingen, de betalte markedsaktivitetene så vel som de ubetalte der brukerne i økende grad blir premissgiver for innholdet.

Kunnskapsmål

 • Etablere kunnskap om at et fragmentert medialandskap stiller nye krav til en virksomhets kommunikasjonsprosesser
 • Forstå samspillet mellom digitale/sosiale og tradisjonelle mediakanaler
 • Kjenne til planleggingsprosessen for kommunikasjonskampanjer, herunder beskrive elementene i kommunikasjonsmiksen
Ferdighetsmål
 • Kunne anvende relevant kommunikasjonsteori for å bidra til at virksomheten når sine kommunikasjonsmål
 • Kunne redegjøre for de ulike mediakanalenes egenart og særtrekk
 • Kunne bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av virksomhetens kommunikasjonsprosesser

Holdningsmål
Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på rederlighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av markedskommunikasjon.

Forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fill, Chris. 2011. Essentials of marketing communication. Prentice Hall

Artikkelsamling:
Cecilie Staude. Artikkelsamling til MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0. (Oversikt over artikler som inngår i artikkelsamlingen vil bli publisert på Its learning)

Anbefalt litteratur
Bøker:
Barker, Melissa S. [et al.]. 2013. Social media marketing : a strategic approach. South-Western / Cengage Learning

Emneoversikt
 • Endringer i mediavaner, betydningen av big data 
 • Kartlegge og forstå virksomhetens interessenter 
 • Kommunikasjonsstrategi, budskapsutvikling og planlegging
 • Markedskommunikatørens tradisjonelle verktøykasse
 • Mediakanaler, særtrekk og egenskaper 
 • Effektmåling

Dataverktøy
Kurset vil forutsette bruk av undervisningsverktøy ”It`s learning” og Internett generelt.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, gruppearbeid, case-/og oppgaveløsning. Kursets Facebookside vil bli brukt som pedagogisk læringsarena gjennom hele semesteret.

Tidbruk fordeler seg som følger:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
40
Forberedelser til forelesning / lese litteratur
100
Caseoppgaver / studentengasjement på Facebook
60
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Fire (4) timers individuell skriftlig eksamen teller 100% av karakteren.

  Eksamenskode(r)
  MRK 34331 – Skriftlig eksamen teller 100 % i kurset MRK 3433, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon