MRK 3433 Markedskommunikasjon

MRK 3433 Markedskommunikasjon

Kurskode: 
MRK 3433
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Morten William Knudsen
Emnenavn på engelsk: 
Marketing Communication
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det skjer forandringer hver eneste dag. Teknologiutvikling og endringer i kommunikasjons- og medievaner påvirker beslutningsreisen til kunder og virksomhetens øvrige interessenter. Flere mediekanaler og økt bruk av kommunikasjonsteknologi gjør det viktig for virksomheter å utvikle markedskommunikasjonsplaner som bidrar til at riktig budskap når riktig mottaker i riktige kanaler. Digitale kanaler gir samtidig flere mennesker bedre muligheter for å delta og ytre seg. Det påvirker hvordan virksomheten selv må kommunisere. Dialog blir viktigere enn monolog.

Viktigere enn noen gang er det derfor at den som planlegger dagens og fremtidens markedskommunikasjon må ha en helhetlig forståelse av kommunikasjon som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene. Det være seg den organisasjonsdrevne merkevare- og omdømmebyggingen, de betalte markedsaktivitetene så vel som de ubetalte der brukerne i økende grad blir premissgiver for innholdet.

 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Inngående kjennskap til prosesser for kommunikasjonsplanlegging herunder beskrive elementene i kommunikasjonsmiksen
 • Kunnskap om hvordan et fragmentert medielandskap stiller nye krav til virksomheters kommunikasjonsprosesser
 • Forståelse for samspill mellom digitale og tradisjonelle mediekanaler
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal  studentene kunne:

 • Utvikle en enkel markedskommunikasjonsplan
 • Identifisere relevant kommunikasjonsteori for å bidra til at virksomheten når sine kommunikasjonsmål
 • Redegjøre for de ulike mediekanalenes egenart og særtrekk
 • Bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av virksomhetens kommunikasjonsprosesser
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på rederlighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av markedskommunikasjon.

Kursets innhold
 • Teknologiutvikling, mediemønstre og kommunikasjonsvaner
 • Markedskommunikasjonens roller og variabler
 • Kommunikasjonsmålgrupper; kartlegge og forstå virksomhetens interessenter 
 • Målgruppens prosessering av informasjon
 • Kommunikasjonsutvikling; strategi, budskapsutvikling og planlegging
 • Mediestrategi og mediekanaler, særtrekk og egenskaper 
 • Markedskommunikatørens verktøykasse, kommunikasjonsmiksen og kommunikasjonstiltak
 • Måling av kommunikasjonseffekt
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, gruppearbeid, case-/og oppgaveløsning. Kursets Facebookside vil bli brukt som pedagogisk læringsarena gjennom hele semesteret.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset har høsten 2018 ny pensumbok, men det er mulig å ta eksamen (kontinuasjon) høsten 2018 og siste gang våren 2019 med pensum som ble brukt høsten 2017.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK34331
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MRK34331
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til undervisning
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Caseoppgaver / studentengasjement på Facebook
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.