KLS 3636 Musikkbransjen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

KLS 3636 Musikkbransjen


Kursansvarlig
Audun Molde

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Musikkbransjen er en dynamisk bransje i skjæringspunktet mellom langsiktighet og rask endring, mellom åndsverk og teknologi, mellom idealisme og forretningsdrift, mellom kunst og kapital. Bransjen er sammensatt av en rekke små og store aktører, og det er en bransje med store utfordringer og behov for omstilling og utvikling. Kurset vil gi en oversikt over bransjens egenart og struktur fra en rekke ulike perspektiver og innfallsvinkler som økonomi, estetikk, organisering og teknologi. Kurset er avgrenset til i hovedsak å omhandle populærmusikken.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg kunnskap om musikkbransjens egenart og organisering, samt kjenne til og forstå bransjens ulike aktører, modeller for verdiskapning, rammevilkår og historie.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne redegjøre for musikkbransjens egenart og organisering. Studenten skal videre kunne gjennomføre grunnleggende analyser av musikkbransjens organisatoriske og markedsmessige utfordringer, samt utarbeide bransjescenarioer.

Holdningsmål
Studenten skal kunne foreta selvstendige vurderinger av musikkbransjen utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver og forstå samspillet mellom ulike synsvinkler, samt de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studenten har opparbeidet seg respekt og toleranse for flere perspektiver.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Dalchow, Jørn. 2013. Hjelp, jeg er i popbransjen! Alt du trenger å vite om den norske musikkbransjen. daWorks. 300 sider
Shuker, Roy. 2013. Understanding popular music culture. 4th ed. Routledge


Artikkelsamling:
Molde, Audun (red.). 2014. Artikkelsamling til Musikkbransjen. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Blokhus, Yngve og Audun Molde. 2004. Wow! : populærmusikkens historie. 2. utg. Universitetsforlaget
Gripsrud, Jostein, red. 2002. Populærmusikken i kulturpolitikken. Norsk kulturråd. Utvalgte kapitler
Passman, Donald S. 2012. All you need to know about the music business. 8th ed. Free Press
Aas, Mikkel. 2007. Spilletid : norsk platebransjes historie i 100 år. Macta forlag


Annet:
Nettsteder: www.ballade.no (norsk bransjenettsted)


Emneoversikt

 • Historiske, teknologiske og estetiske perspektiver (norsk, britisk og amerikansk musikkbransje)
 • Bransjens struktur, egenart og organisasjoner
 • Verdikjedene, de ulike aktørene
 • Produksjon av populærmusikk: Produsenten, opphaveren, utøveren, støtteapparatet
 • Distribusjon, salg og konsum av populærmusikk: fysiske og digitale kanaler, markedsføringsstrategier, forbrukeradferd
 • Platebransjen og de ulike selskapsstrukturene
 • Konsertmarkedet
 • Management
 • Kulturpolitiske og økonomiske rammevilkår
 • Medienes rolle i musikkbransjen
 • Musikkbransjens relasjoner til andre bransjer

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 36 timer undervisning i kursets emner, og 9 timer vil benyttes til studentenes casefremlegg og diskusjon av disse. Kurset inneholder også besøk fra bransjeaktører og -organisasjoner.
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning I - Forelesninger
36
Deltagelse i forelesning II - Casefremlegg
9
Foreberedelse til undervisning / selvstudium
85
Caseoppgave
30
Eksamen
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200Eksamen
En ukes individuell fagoppgave, som teller 100 prosent av karakteren.

Eksamenskode(r)
KLS 36361- Fagoppgave, som teller 100 % av karakteren i kurset KLS 3636 Musikkbransjen, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon