KLS 3636 Musikkbransjen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

KLS 3636 Musikkbransjen


Kursansvarlig
Audun Molde

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Musikkbransjen er en dynamisk bransje i skjæringspunktet mellom underholdning og kunst, åndsverk og teknologi, idealisme og forretningsdrift, kultur og næring. Bransjen er sammensatt av en rekke små og store aktører, og er en bransje i rask omstilling og utvikling. Kurset vil gi en oversikt over musikkbransjen fra en rekke ulike perspektiver og innfallsvinkler som økonomi, estetikk, organisering og teknologi. Kurset er avgrenset til i hovedsak å omhandle populærmusikken.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg kunnskap om musikkbransjens egenart og organisering, samt kjenne til og forstå samspillet mellom bransjens ulike aktører, former for verdiskapning, rammevilkår og historie.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne redegjøre for musikkbransjens egenart og organisering. Studenten skal kunne gjennomføre grunnleggende analyser av musikkbransjens organisatoriske og markedsmessige utfordringer, samt utarbeide bransjescenarioer.

Holdningsmål
Studenten skal kunne foreta selvstendige vurderinger av musikkbransjen utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver, og forstå og anerkjenne sammenhengene mellom ulike synsvinkler og interesser.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Dalchow, Jørn. 2013. Hjelp, jeg er i popbransjen! Alt du trenger å vite om den norske musikkbransjen. daWorks Books. Utvalgte deler
Shuker, Roy. 2016. Understanding popular music culture. 5th ed. Routledge


Artikkelsamling:
Molde, Audun (red.). 2017. Artikkelsamling til Musikkbransjen 1. Handelshøyskolen BI
Molde, Audun (red.). 2017. Artikkelsamling til Musikkbransjen 2. Oversikt over artikler som inngår i artikkelsamlingen vil bli publisert på Itslearning ved kursstart


Anbefalt litteratur
Bøker:
Murphy, Gareth. 2014. Cowboys and Indies : the epic story of the record industry. Thomas Dunne Books. 359 s
Passman, Donald S. 2012. All you need to know about the music business. 8th ed. Free Press
Rutter, Paul. 2011. The Music industry handbook.. Routledge


Annet:
Nettsteder: www.ballade.no (norsk bransjenettsted), med flere (linker på itslearning)


Emneoversikt

 • Historiske, teknologiske, økonomiske og estetiske perspektiver (norsk, britisk og amerikansk musikkbransje)
 • Bransjens struktur, egenart og organisering
 • Verdikjedene, de ulike aktørene
 • Sammenhenger mellom ulike pengestrømmer
 • Produksjon av populærmusikk: Produsenten, opphavspersonen, utøveren, støtteapparatet
 • Distribusjon, salg og konsum av populærmusikk: fysiske og digitale kanaler, markedsføringsstrategier, forbrukeradferd
 • Platebransjen og de ulike selskapsstrukturene
 • Publishing, synkronisering
 • Konsertmarkedet
 • Management
 • Kulturpolitiske og økonomiske rammevilkår
 • Medienes rolle i musikkbransjen

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 36 timer undervisning i kursets emner, og 9 timer vil benyttes til studentenes casefremlegg og diskusjon av disse. Kurset inneholder også besøk fra sentrale bransjeaktører og -organisasjoner.
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning I - Forelesninger
36
Deltagelse i forelesning II - Casefremlegg
9
Foreberedelse til undervisning / selvstudium
85
Caseoppgave
30
Eksamen
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200
Eksamen
En ukes individuell fagoppgave, som teller 100 prosent av karakteren.

Eksamenskode(r)
KLS 36361- Fagoppgave, som teller 100 % av karakteren i kurset KLS 3636 Musikkbransjen, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Tilleggsinformasjon