JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett

Kursansvarlig
Ole Tellef Grundekjøn

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene tilstrekkelig oversikt over skatteområdet til å identifisere viktige problemstillinger, særlig innen bedrifts- og selskapsbeskatningen og ved omdannelser. Det gis en kort oversikt over skatteplikten til Norge, internasjonal skatterett og skatteavtalenes rolle. Studentene skal kunne finne frem til de viktigste rettskildene, oppdatere seg ved lovendringer, samt konkret anvende viktige metoder.

Dette kurset er overlappende med JUR 3601 Skatte og avgift (15 sp) som hører til regnskapsutdanningen ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenter som skal ta regnskapsutdanningen kan derfor ikke velge dette kurset som valgkurs.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:
 • Tilegne seg kunnskap om terminologi, rettskilder og tolkning av skattelover.
 • Opparbeide inngående kunnskap om skatteplikt, skattebetalingsordningen og ligningsforvaltning.
 • Ha oversikt på hovedreglene for merverdiavgift.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Forstå et skatteregnskap, og kunne begrepene skattekostnad, utsatt skatt og betalbar skatt.
 • Kunne vurdere avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet.
 • Kunne definere hvilke skatteregler som gjelder for ulike selskapsformer.
 • Kjenne skattereglene for skattefrie og skattepliktige selskapsomdannelser.

Holdningsmål
Studentene skal kunne gjøre seg etiske refleksjoner knyttet til skatteplikt og gråsoner i forbindelse med avskrivningsregler og lovens muligheter for utsatt skatt.

Forkunnskaper
Finans og økonomistyring I, Finans og økonomistyring II og Forretningsjus eller tilsvarende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal akademisk. Eksamen er basert på at man har med seg siste utgave av lovsamlingen
Kildal, Tor S. 2009. Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. 4. utg. Gyldendal akademisk
Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal. 2009. Bedriftsskatterett. 11. utg. Gyldendal akademisk


Annet:
Ole Gjems-Onstad, Tor S. Kildal. 2009. Lærebok i merverdiavgift. 3. utg. Gyldendal akademisk. Kapittel 1


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Emnet omfatter de viktigste regler og metoder for beskatning av næringsinntekt (alminnelig bedriftsbeskatning), selskaper, konsern og selskapsdeltagere. Også personbeskatning og formuesskatt behandles kort. I tillegg vil enkelte skattemessige problemstillinger ved omdannelser og omorganiseringer behandles.
 1. Begreper, rettskilder og lovtolkning
 2. Skattebetalingsordningen og ligningsforvaltningen
 3. Skatteplikten til Norge, bosted, inn- og utflytting
 4. Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
 5. Foretaksmodellen for enkeltpersonforetak
 6. Beskatning av aksjeselskap, konsern og aksjonærer
 7. Beskatning av deltagere i ansvarlige selskaper, ol
 8. Skattepliktig formue
 9. Internasjonal skatterett (oversikt)
 10. Skattefrie og skattepliktige omdannelser
 11. Merverdiavgift, grunnprinsipper og hovedregler

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset, men studentene vil ha nytte av å søke etter kilder i Gyldendal Rettsdata, Skatteetaten (særlig LigningsABC som er gratis tilgjengelig under "Publikasjoner") og Lovdata.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset består av forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang.

Forelesninger vil ha hovedvekt på de deler av pensum som erfaringsmessig er vanskelig. Det vil fortløpende gjennom kurset bli gitt oppgaver, som blir gjenstand for gjennstand for gjennomgang på påfølgende forelesning. Det forutsettes at studentene i stor grad benytter studieboken og arbeidsboken ved siden av forelesningene.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
30
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
15
Arbeid med pensumlitteraturen, oppgavearbeid og forberedelser til forelesninger, arbeidskrav
113
Eksamensforberedelser
30
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 36771 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling eller skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) uten kommentarer. Særtrykk av lover og forskrifter (kun offisielle trykk er tillatt - ikke nedlastninger mv.). I lovsamlingen tillates bare understrekninger ol, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner. BI-definert eksamenskalkulator er tillatt.

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon