JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett

JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett

Kurskode: 
JUR 3677
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ole Tellef Grundekjøn
Kursnavn på engelsk: 
Tax and Charge Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene tilstrekkelig oversikt over skatteområdet til å identifisere viktige problemstillinger, særlig innen bedrifts- og selskapsbeskatningen og ved omdannelser. Det gis en kort oversikt over skatteplikten til Norge, internasjonal skatterett og skatteavtalenes rolle. Studentene skal kunne finne frem til de viktigste rettskildene, oppdatere seg ved lovendringer, samt konkret anvende viktige metoder.

Dette kurset er overlappende med JUR 3601 Skatte og avgift (15 sp) som hører til regnskapsutdanningen ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenter som skal ta regnskapsutdanningen kan derfor ikke velge dette kurset som valgkurs.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om terminologi, rettskilder og tolkning av skattelover,
 • opparbeide inngående kunnskap om skatteplikt, skattebetalingsordningen og ligningsforvaltning,
 • samt ha oversikt over hovedreglene for merverdiavgift.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå et skatteregnskap, kunne begrepene skattekostnad, utsatt skatt og betalbar skatt,
 • kunne vurdere avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet,
 • kunne definere hvilke skatteregler som gjelder for ulike selskapsformer, samt
 • kjenne skattereglene for skattefrie og skattepliktige selskapsomdannelser.
Holdningsmål
 • Studentene skal kunne gjøre seg etiske refleksjoner knyttet til skatteplikt og gråsoner i forbindelse med avskrivningsregler og lovens muligheter for utsatt skatt.
Kursets innhold

Emnet omfatter de viktigste regler og metoder for beskatning av næringsinntekt (alminnelig bedriftsbeskatning), selskaper, konsern og selskapsdeltagere. Også personbeskatning og formuesskatt behandles kort. I tillegg vil enkelte skattemessige problemstillinger ved omdannelser og omorganiseringer behandles.

 1. Begreper, rettskilder og lovtolkning
 2. Skattebetalingsordningen og ligningsforvaltningen
 3. Skatteplikten til Norge, bosted, inn- og utflytting
 4. Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
 5. Foretaksmodellen for enkeltpersonforetak
 6. Beskatning av aksjeselskap, konsern og aksjonærer
 7. Beskatning av deltagere i ansvarlige selskaper, o.l.
 8. Skattepliktig formue
 9. Internasjonal skatterett (oversikt)
 10. Skattefrie og skattepliktige omdannelser
 11. Merverdiavgift, grunnprinsipper og hovedregler
Læreprosess og tidsbruk

Kurset består av forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang.

Forelesninger vil ha hovedvekt på de deler av pensum som erfaringsmessig er vanskelig. Det vil fortløpende gjennom kurset bli gitt oppgaver, som blir gjenstand for gjennomgang på påfølgende forelesning. Det forutsettes at studentene i stor grad benytter studieboken og arbeidsboken ved siden av forelesningene.

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset, men studentene vil ha nytte av å søke etter kilder i Gyldendal Rettsdata, Skatteetaten (særlig LigningsABC som er gratis tilgjengelig under "Publikasjoner") og Lovdata.

Forkunnskapskrav

Finans og økonomistyring I, Finans og økonomistyring II og Forretningsjus eller tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36771
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Forberedelse til undervisning
113 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen, oppgavearbeid og forberedelser til forelesninger, arbeidskrav.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
39 Time(r)
Eksamensforberedelser.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.