ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching


Kursansvarlig
Stig Ytterstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Personlig utvikling og ledertrening er sentralt. Målgruppe er studenter som ønsker forberedelse til en rolle som leder, konsulent eller rådgiver. Det vitenskapelige fundamentet er positiv psykologi. Coaching og mentoring blir brukt som praktiske verktøy.

Læringsmål
Hovedmålet er å sette i gang skrittvise læreprosesser for å utvikle seg som leder og menneske.

Kunnskapsmål

 • Oversikt over lederens verktøykasse
 • Innsikt i egne talenter og signaturstyrker
 • Kjennskap til positiv psykologi som et teoretisk fundament
 • Forståelse av en narrativ tilnærmingsmåte for å oppnå endring

Ferdighetsmål
 • Benytte emosjonell intelligens og spesielt kognitiv empati for å forstå andre
 • Bruke coaching og mentoring for å hjelpe andre på vei til å nå sine mål
 • Skape engasjement, mening og glede gjennom selvledelse og helsebringende mål
 • Gi ikketruende tilbakemelding
 • Å utvikle positive tanker, følelser og atferd, til å nå positive mål. Ta regien i eget liv

Holdningsmål
 • Ha tanker og drømmer om hvordan ledere, team og organisasjoner ideelt sett bør fungere
 • Bygge på en altruistisk grunnholdning: Bidra til at andre lever et helhetlig og meningsfullt liv
 • Betrakte ledelse og livet generelt som en skrittvis læreprosess; - på individ-, team- og organisasjonsnivå
 • Ønske om å fremstå som en rollemodell ved personlig utvikling

Forkunnskaper
Noe innsikt i organisasjon og ledelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Berg, Morten Emil og Ellen Ribe. 2013. Coaching : å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 3. utg. Universitetsforlaget
Berg, Morten Emil. 2008. Ledelse : verktøy og virkemidler. 3. utg. Universitetsforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Rostron, Sunny Stout. 2014. Business coaching international : transforming individuals and organizations. 2nd ed. Karnac

Artikler:
Berg, Morten Emil. 2010. Coaching og jakten på identitet. Magma. nr. 2
Berg, M.E. 2011. Coaching : bro mellom teori og praksis. Psykologisk tidsskrift. nr. 3
Berg, M.E. and J. T. Karlsen. 2012. An evaluation of management training and coaching. Journal of Workplace Learning. 24 (3)


Emneoversikt
Referanseramme
 • Positiv psykologi som plattform: Å utvikle individ, team og organisasjon til å "blomstre"
 • Narrativ tilnærming. Historien jeg forteller om og til meg selv. Historien jeg ønskerå fortelle om og til meg selv.
 • Ledelse på fem nivåer. Fra selvledelse til ideologisk ledelse
 • Lederstil og lederroller: Fra en-dimensjonal til flerdimensjonal ledelse

Selvledelse
 • Identifisere og utvikle egne talenter og signaturstyrker. Å bygge bro mellom det reelle jeg og ideelle jeg
 • Positive emosjoner: Glede. Optimisme. Mestringstro. Resiliens. Mindfulness m.m.
 • Stress og stressmestring. Å arrestere tidstyver. Positivt selvsnakk. Selvdisiplin, kreativitet og mot
 • Personlig effektivitet. Kunne si nei. Delegere oppgaver og gi fra seg makt
 • Den retoriske prosess. Å forberede seg på et innlegg eller en samtale. Å være en god kommunikator

Teamledelse
 • Sette smarte og helsebringende mål. Prioritere og fokusere
 • Coaching: Å stille de gode spørsmål. Mentoring: Å gi de gode svarene
 • Motivere gjennom selvledelse, engasjement og mening
 • Konflikt og konfliktløsning. Identifisering av egen maktbase
 • Ros og ris. Å gi og ta i mot tilbakemelding

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset går over 3 samlinger av 2 hele dager, totalt 6 dager (45 timer).

Læreprosessen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, case-løsning, rollespill, tester m.m. Deler av læringen er i smågrupper med tre - fire deltakere. Det legges vekt på å utvikle en god og trygg læringskultur. Det er store muligheter for å involvere seg, prestere og få tilbakemelding.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Lærerstøttet aktiviteter: Forelesninger. Casediskusjoner. Tester. Trening m.m.
45
Praktisk arbeid med ledelsesutfordringer, bedre samarbeid eller hjelpe mennesker til å lykkes
25
Lesing av pensum. Skrive "loggbok" eller dagbok
60
Samarbeid, trening og læring i kollokvier
20
Prosjektarbeid
50
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Vær oppmerksom på at de ulike aktivitene kan flyte noe over i hverandre. .


Eksamen
Prosjektoppgave som deles ut første kursdag. Deltakerne jobber med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Det kan velges mellom tre typer oppgaver:
Alternativ A: Diskutere egen utvikling gjennom å bruke "verktøy" fra kurset
Alternativ B: Takle en reell utfordring eller et problem deltakerne står overfor i rollen som ledere, tillitsvalgt e.l.
Alternativ C: Gjennomføre 5 – 8 coachende samtaler. Analysere disse samtalene.


Eksamenskode(r)
ELE 37451 Prosjektoppgave som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære kursgjennomføring.

Tilleggsinformasjon