ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching

ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching

Kurskode: 
ELE 3745
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stig Ytterstad
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Personlig utvikling og ledertrening er sentralt i kurset. Målgruppen er studenter som ønsker forberedelse til en rolle som leder, konsulent eller rådgiver. Det vitenskapelige fundamentet er positiv psykologi. Coaching og mentoring blir brukt som praktiske verktøy.

Kunnskapsmål

Hovedmålet er å sette i gang skrittvise læreprosesser for å utvikle seg som leder og menneske.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg:

 • Innsikt i elementene i relasjonsledelse
 • Økt innsikt i og bevistthet om egne relasjoner
 • Kjennskap til positiv psykologi som et teoretisk fundament
 • Forståelse av en narrativ tilnærmingsmåte for å oppnå endring
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Benytte kognitiv empati for å forstå andre
 • Bruke coaching og mentoring for å hjelpe andre på vei til å nå sine mål
 • Skape engasjement, mening og glede gjennom selvledelse og helsebringende mål
 • Gi ikketruende tilbakemelding
 • Å utvikle positive tanker, følelser og atferd, til å nå positive mål. Ta regien i eget liv
Holdningsmål

Det er et mål at studentene skal opparbeide holdninger og refleksjoner knyttet til:

 • Tanker og drømmer om hvordan ledere, team og organisasjoner ideelt sett bør fungere
 • Bygge på en altruistisk grunnholdning: Bidra til at andre lever et helhetlig og meningsfullt liv
 • Betrakte ledelse og livet generelt som en skrittvis læreprosess; - på individ-, team- og organisasjonsnivå
 • Ønske om å fremstå som en rollemodell ved personlig utvikling
Kursets innhold

Referanseramme

 • Positiv psykologi som plattform: Å utvikle individ, team og organisasjon til å "blomstre"
 • Narrativ tilnærming. Historien jeg forteller om og til meg selv. Historien jeg ønskerå fortelle om og til meg selv.
 • Kunne anvende de forskjellige aspekter ved relasjonsledelse
 • Kunne bruke relasjonsledelse sine elementer til å vise mot, ha en økt dialog og kommunikasjon

Selvledelse

 • Identifisere og utvikle egne talenter. Å bygge bro mellom det reelle jeg og ideelle jeg
 • Positive emosjoner: Glede. Optimisme. Mestringstro. Resiliens. Mindfulness m.m.
 • Stress og stressmestring. Å arrestere tidstyver. Positivt selvsnakk. Selvdisiplin, kreativitet og mot
 • Personlig effektivitet. Kunne si nei. Delegere oppgaver og gi fra seg makt
 • Den retoriske prosess. Å forberede seg på et innlegg eller en samtale. Å være en god kommunikator

Teamledelse

 • Sette smarte og helsebringende mål. Prioritere og fokusere
 • Coaching: Å stille de gode spørsmål. Mentoring: Å gi de gode svarene
 • Motivere gjennom selvledelse, engasjement og mening
 • Konflikt og konfliktløsning. Identifisering av egen maktbase
 • Lære seg til å gi og ta i mot tilbakemelding
Læreprosess og tidsbruk

Kurset går over 3 samlinger av 2 hele dager, totalt 6 dager (45 timer). 

Læreprosessen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, case-løsning, rollespill, tester m.m. Deler av læringen er i smågrupper med tre - fire deltakere. Det legges vekt på å utvikle en god og trygg læringskultur. Det er store muligheter for å involvere seg, prestere og få tilbakemelding.

Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som deles ut første kursdag. Oppgaven løses individuelt. Det kan velges mellom tre typer oppgaver:

 • Alternativ A: Diskutere egen utvikling gjennom å bruke "verktøy" fra kurset
 • Alternativ B: Takle en reell utfordring eller et problem deltakerne står overfor i rollen som ledere, tillitsvalgt e.l.
 • Alternativ C: Gjennomføre 5 – 8 utviklende samtaler. Analysere disse samtalene.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Noe innsikt i organisasjon og ledelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37451
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37451
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)Lærerstøttet aktiviteter: Forelesninger. Casediskusjoner. Tester. Trening m.m.
Forberedelse til undervisning25Time(r)Praktisk arbeid med ledelsesutfordringer, bedre samarbeid eller hjelpe mennesker til å lykkes
Selvstudium60Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver20Time(r)
Eksamen50Time(r)Prosjektoppgaven
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:Lærerstøttet aktiviteter: Forelesninger. Casediskusjoner. Tester. Trening m.m.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:25 Time(r)
Kommentar:Praktisk arbeid med ledelsesutfordringer, bedre samarbeid eller hjelpe mennesker til å lykkes
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Berg, Morten Emil; Ribe, Ellen cop. 2013 Coaching: å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes 3. utg Universitetsforl
Spurkeland, Jan cop. 2017 Relasjonsledelse 5. utg Universitetsforl
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Stout-Rostron, Sunny; Sampaio, Daniel Marques; Van Rensburg, Marti Janse 2014 Business coaching international: transforming individuals and organizations 2nd ed Karnac
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Emil Berg, Morten; Terje Karlsen, Jan 2012-03-30 An evaluation of management training and coaching
Berg, Morten Emil 2010 Coaching og jakten på identitet, Magma 2/2010 Magma
Berg, Morten Emil 2011 Coaching : bro mellom teori og praksis