Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB - KONTINUASJONSEKSAMEN

BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BST 9742
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Nils-Otto Ørjasæter
Kursnavn på engelsk: 
Small Business Development - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2023. Kontinuasjonseksamener vil bli tilbudt høsten 2024 og siste gang våren 2025. Arbeidskrav gjelder ikke for disse kontinuasjonseksamenene. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter, SMB, samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet. Det anvendes cases og gjesteforelesninger fra næringsliv, bank / finans, rådgivingsmiljøer med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Studentene blir således medansvarlige for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om SMB’ enes rolle og betydning i vårt samfunn
 • Tilegnet seg kunnskap om ledelse og styrende organer i en SMB i ulike utviklingsfaser, fra start til avvikling av selskap
 • Tilegnet seg kunnskaper om beslutningsstøttesystemer og risikostyring i en SMB
 • Tilegnet seg kunnskap om kritiske suksessfaktorer og utvikling av konkurransefortrinn for SMB
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Utarbeide en utviklingsplan for en SMB
 • Analysere ledelsesbehov for bedrifter i ulike faser
 • Utarbeide planer med tilhørende budsjett og økonomiske konsekvensanalyser for en SMB
Generell kompetanse
 • Studentene skal utvikle forståelse for virksomheters kompleksitet, inklusive relasjon til interessenter og samfunnsansvar
 • Studentene skal kunne utøve løsningsorientert atferd med etisk refleksjon.
 • Studentene skal kunne bidra til utvikling av bærekraftige løsninger i en SMB
Kursets innhold
 • Styring, organisering og ledelse av en SMB
 • Helhetlig ledelse gjennom samspill og teamutvikling mellom styret og daglig ledelse
 • Bedriftens livssyklus fra oppstart via vekst til moden bedrift
 • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder
 • Styret og ledelse ved situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)
 • Innovasjon og utvikling fra den entreprenørielle fasen til ordinær drift - utvikling av forretningsmodeller
 • Ledelse av strategiske prosesser for utvikling og vekst i SMB
 • Operativ og daglig ledelse av en SMB
 • Ledelsesutvikling
 • Digitaliseringens utfordringer og muligheter i en SMB
 • CSR - Bærekraft - Klima / Miljø som strategiske konkurransefortrinn i en SMB
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I løpet av semesteret gis det 4 arbeidskrav hvorav 3 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen og å få levere prosjektoppgaven ved semesterslutt.

Arbeidskravene er en viktig del av forberedelsene til læreprosessen og utviklingen av løsningen for den avsluttende prosjektoppgave. Diskusjon og tilbakemelding på arbeidskravene foregår i samlingene.

Prosjektoppgaven kan løses alene eller i grupper på inntil 3 personer. Studentene er selv ansvarlig for oppretting eller oppløsing av grupper.

Det kreves at studentene disponerer PC med adgang til internett. Det er ikke krav til spesiell IKT-kompetanse, men studentene må være fortrolig med bruk av internett, søk i databaser samt bruk av dataverktøy for å analysere, strukturere, og presentere informasjon. Det kreves en aktiv bruk av BI's nettbaserte kommunikasjonsplattform It’s learning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Arbeidskrav

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen og/eller prosjektoppgaven og som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Temaet for prosjektoppgaven er utarbeidelse av en utviklingsplan for en bedrift med vekt på kritiske suksessfaktorer og risiko.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BST97422
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig skoleeksamen i form av testing på teoretisk kunnskap mot pensum.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BST97423
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BIK 2940100
Credit reductions:
Kurskode:BIK 2940
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset BIK 2940 sperrer 100% mot kurset BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
74 Time(r)
Inkluderer gruppeøvelser med veiledning mellom gruppene
Forberedelse til undervisning
100 Time(r)
Lesing av pensum. Dette sammen med diskusjoner på samlingene vil også være forberedelse til eksamen
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Obligatorisk arbeidskrav - Aktiviteter med og skriving av prosjektoppgave
Gruppearbeid / oppgaver
143 Time(r)
Besøke bedrift, gjennomføre nødvendige aktiviteter med prosjektoppgave og skrive selve oppgaven
Eksamen
3 Time(r)
Gjennomføring av eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.