BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB

BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB

Kurskode: 
BST 9742
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Frode Solberg
Kursnavn på engelsk: 
Small Business Development
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 9743 Bacheloroppgave – Bedriftsutvikling for SMB, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Det gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter – SMB, samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap. Det anvendes cases med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Studentene blir således ansvarlig for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om entreprenørskap
 • Tilegnet seg kunnskaper om beslutningsstøttesystemer for SMB
 • Lært om ledelse av SMBs ulike faser, fra start til avvikling av selskap
 • Tilegnet seg kunnskap om kritiske suksessfaktorer for SMB
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Utarbeide en utviklingsplan
 • Analysere ledelsesbehov for bedrifter i ulike faser
 • Utarbeide planer med tilhørende budsjett og økonomiske konsekvensanalyser
 •  
Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle respekt for virksomheters kompleksitet
 • Studentene skal kunne utøve løsningsorientert atferd med etisk refleksjon.
Kursets innhold

Utviklings- og etableringsfasen

 • Rammebetingelser for virksomhet i Norge
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Utvikling av forretningsideer
 • Forretningsmodellering og forretningsplanprosessen
 • Fra forretningsplan til operativ virksomhet
 • Ledelsesutfordringer i utviklings- og oppstartsfasen
 • Digitaliseringen

Vekst og modningsfasen

 • Utviklings av ledelses-, informasjons- og styringssystemer
 • Samarbeid, allianser og nettverk
 • Praktisk økonomistyring i en SMB
 • Styrefunksjonen i SMB og oppstartsbedrifter
 • Styrets arbeid med kontroll og risikostyring
 • Ledelse i vekstfase

Strategisk utvikling - fornyelse - endring

 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling - HRM
 • Strategisk ledelse og strategiske prosesser i en SMB
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Innovasjons- og utviklingsprosesser
 • Ledelse av utviklingsprosesser
 • Kriser og risikostyring
 • Oppkjøpsprosesser, fusjoner og fisjoner
 • Endringsledelse
Læreprosess og tidsbruk

Som en del av undervisningen vil det i løpet av semesterest første del bli gitt en oppgave via læringsplattformen It's learning. Oppgaven er en viktig del av forberedelsene til og utviklingen av løsningen for den avsluttende prosjektoppgaven.

Oppgaven kan løses alene eller i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven skal løses skriftlig. Det gis tilbakemelding på besvarelsene i plenum. Oppgaven er obligatorisk.

Det kreves at studentene disponerer PC med adgang til internett. Det er ikke krav til spesiell IKT-kompetanse, men studentene må være fortrolig med bruk av internett, søk i databaser samt bruk av dataverktøy for å analysere, strukturere, og presentere informasjon. Det kreves en aktiv bruk av BI's nettbaserte kommunikasjonsplattform It’s learning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Temaet for prosjektoppgaven er utarbeidelse av en utviklingsplan med vekt på kritiske suksessfaktorer og risiko.
Eksamenskode: 
BST97421
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BIK 2940100
Credit reductions:
Kurskode:BIK 2940
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset BIK 2940 sperrer 100% mot kurset BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
74 Time(r)
Forberedelse til undervisning
120 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Oppgaveløsning (obligatorisk oppgave)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Skrive prosjektoppgave
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
76 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.