BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB


Kursansvarlig
Frode Solberg

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 9743 Bacheloroppgave – Bedriftsutvikling for SMB, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Det gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter – SMB, samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap. Det anvendes cases med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Studentene blir således ansvarlig for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om entreprenørskap
 • Tilegnet seg kunnskaper om beslutningsstøttesystemer for SMB
 • Lært om ledelse av SMBs ulike faser, fra start til avvikling av selskap
 • Tilegnet seg kunnskap om kritiske suksessfaktorer for SMB

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:
 • Utarbeide en utviklingsplan
 • Analysere ledelsesbehov for bedrifter i ulike faser
 • Utarbeide planer med tilhørende budsjett og økonomiske konsekvensanalyser

Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle respekt for virksomheters kompleksitet
 • Studentene skal kunne utøve løsningsorientert atferd med etisk refleksjon.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende, herunder minimum grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Arnulf, Jan Ketil. 2012. Hva er ledelse. Universitetsforlaget
Chesbrough, Henry. 2011. Open services innovation : rethinking your business to grow and compete in a new era. Jossey-Bass
Levorsen, Stein O. 2014. Styrearbeid i praksis : innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 8. utg. Universitetsforlaget
Osterwalder, Alexander and Yves Pigneur. 2010. Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley
Wickham, Philip A. 2006. Strategic entrepreneurship. 4th ed. FT Prentice Hall


Anbefalt litteratur
Bøker:
Erichsen, Morten, Frode Solberg og Trond Stiklestad. 2015. Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 1. utg. Fagbokforl. 416 sider
Haugland, Sven A. 2004. Samarbeid, allianser og nettverk. 2. utg. Universitetsforlaget
Havnes, Per-Anders. 2009. Veien videre: strategisk utvikling av små bedrifter. Høyskoleforlaget
Klofsten, Magnus. 2009. Affärsplattformen : entreprenören och företagets första år. 3. uppl. SNS Förlag


Emneoversikt
Utviklings- og etableringsfasen
 • Rammebetingelser for virksomhet i Norge
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Utvikling av forretningsideer
 • Forretningsmodellering og forretningsplanprosessen
 • Fra forretningsplan til operativ virksomhet
 • Ledelsesutfordringer i utviklings- og oppstartsfasen

Vekst og modningsfasen
 • Utviklings av ledelses-, informasjons- og styringssystemer
 • Samarbeid, allianser og nettverk
 • Praktisk økonomistyring av SMB
 • Styrefunksjoner i SMB
 • Ledelse i vekstfase

Strategisk utvikling og fornyelse
 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling - HRM
 • Strategisk ledelse og strategiske prosesser i en SMB
 • Forretningsmodellering som prosess
 • Innovasjons- og utviklingsprosesser
 • Ledelse av utviklingsprosesser

Endringsprosesser og kriser
 • Kriser og risikostyring
 • Endring med metoder og verktøy for endring - omstilling
 • Oppkjøpsprosesser, fusjoner og fisjoner
 • Styret med styrets kontroll - og risikostyring
 • Endringsledelse

Dataverktøy
Det kreves at studentene disponerer PC med adgang til internett. Det er ikke krav til spesiell IKT-kompetanse, men studentene må være fortrolig med bruk av internett, søk i databaser samt bruk av dataverktøy for å analysere, strukturere, og presentere informasjon. Det kreves en aktiv bruk av BI's nettbaserte kommunikasjonsplattform It’s learning.

Læreprosess og tidsbruk
Som en del av undervisningen vil det i løpet av semesterest første del bli gitt en oppgave via læringsplattformen It's learning. Oppgaven er en viktig del av forberedelsene til og utviklingen av løsningen for den avsluttende prosjektoppgaven.
Oppgaven kan løses alene eller i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven skal løses skriftlig, og på basis av dette presenteres i plenum. Det gis tilbakemelding på besvarelsen i forbindelse med presentasjon i plenum. Oppgaven er obligatorisk.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i undervisningen
74
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
120
Skrive prosjektoppgave
100
Oppgaveløsning (obligatorisk oppgave)
30
Selvstudium og kollokvier
76
Totalt anbefalt tidsbruk
400  Eksamen
  Kurset avsluttes med prosjektoppgave som skal leveres ved slutten av høstsemesteret. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
  Temaet for prosjektoppgaven er utarbeidelse av en utviklingsplan med vekt på kritiske suksessfaktorer og risiko.


  Eksamenskode(r)
  BST 97421 - Prosjektoppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BST 9742 Bedriftsutvikling SMB, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Ved kontinuasjon høsten 2015 er det mulig å bruke pensum fra høsten 2014.


  Tilleggsinformasjon