BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB


Kursansvarlig
Frode Solberg

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 9743 Bacheloroppgave – Bedriftsutvikling for SMB, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Det gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter – SMB, samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap. Det anvendes cases med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Studentene blir således ansvarlig for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om entreprenørskap
 • Tilegnet seg kunnskaper om beslutningsstøttesystemer for SMB
 • Lært om ledelse av SMBs ulike faser, fra start til avvikling av selskap
 • Tilegnet seg kunnskap om kritiske suksessfaktorer for SMB

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:
 • Utarbeide en utviklingsplan
 • Analysere ledelsesbehov for bedrifter i ulike faser
 • Utarbeide planer med tilhørende budsjett og økonomiske konsekvensanalyser

Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle respekt for virksomheters kompleksitet
 • Studentene skal kunne utøve løsningsorientert atferd med etisk refleksjon.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende, herunder minimum grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Berg, Morten Emil. 2008. Ledelse : verktøy og virkemidler. 3. utg. Universitetsforlaget
Havnes, Per-Anders. 2009. Veien videre : strategisk utvikling av små bedrifter. Høyskoleforlaget
Hernes, Tor og Anne Louise Koefoed, red. 2007. Innovasjonsprosesser : om innovasjoners odyssè. Fagbokforlaget
Levorsen, Stein O. 2010. Styrearbeid i praksis : innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 7. utg. Universitetsforlaget
Wickham, Philip A. 2006. Strategic entrepreneurship. 4th ed. FT Prentice Hall. Ny utg utsatt, ventet 2020


Anbefalt litteratur
Bøker:
Haugland, Sven A. 2004. Samarbeid, allianser og nettverk. 2. utg. Universitetsforlaget
Karlsen, Jan Erik og Erik F. Øverland. 2010. Carpe futurum : kunsten å forberede seg på fremtiden. Cappelen akademisk
Rolfsen, Monica, red. 2000. Trendenes tyranni : produksjon og arbeid i et nytt århundre. Fagbokforlaget


Emneoversikt
Forretningside og bedriftsetablering
 • Rammebetingelser for virksomhet i Norge
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Utvikling av forretningsideer
 • Forretningsplanprosessen
 • Startfasen - kritiske suksessfaktorer for overlevelse
 • Ledelsesutfordringer i tidlig fase

Vekst og internasjonalisering
 • Profesjonalisering av styringssystemer
 • Oppbygging av ledelses- og informasjonssystemer
 • Utarbeidelse av budsjett og økonomiske analyser
 • Styring og ledelse i en vekstfase
 • Samarbeid, allianser og nettverk
 • Internasjonalisering som drivkraft

Effektiv drift og fornyelse
 • Den lærende organisasjon
 • Kvalitetsledelse
 • Kunder og marked
 • Finansiering og økonomistyring
 • Innovasjonsprosesser
 • Ledelse av utviklingsprosesser

Endrings-. omstillings- og avviklingsprosesser
 • Svikt i løpende drift
 • Endringsstrategier
 • Metoder og verktøy for endring og omstilling
 • Oppkjøp og verdivurderinger
 • Avvikling av selskap
 • Endringsledelse

Dataverktøy
Det kreves at studentene disponerer PC med adgang til internett. Det er ikke krav til spesiell IKT-kompetanse, men studentene må være fortrolig med bruk av internett, søk i databaser samt bruk av dataverktøy for å analysere, strukturere, og presentere informasjon. Det kreves en aktiv bruk av BI's nettbaserte kommunikasjonsplattform It’s learning.

Læreprosess og tidsbruk
Som en del av undervisningen vil det i løpet av semesteret bli gitt to oppgaver via læringsplattformen It's learning. Oppgavene er en viktig del av forberedelsene til løsningen av den avsluttende prosjektoppgaven.

Den ene oppgaven er individuell, og den andre kan løses i gruppe på inntil tre studenter. Det gis tilbakemelding på besvarelsene i forbindelse med presentasjon i plenum. Oppgaven er obligatorisk.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i undervisningen
90
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
120
Skrive prosjektoppgave
80
Oppgaveløsning
30
Selvstudium og kollokvier
60
Avsluttende oppgave
20
Totalt anbefalt tidsbruk
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med prosjektoppgave som skal leveres ved slutten av høstsemesteret. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
  Temaet for prosjektoppgaven er utarbeidelse av en utviklingsplan med vekt på kritiske suksessfaktorer og risiko.


  Eksamenskode(r)
  BST 97421 - Prosjektoppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BST 9742 Bedriftsutvikling SMB, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon