BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse

BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse

Kurskode: 
BIK 2926
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Gjertrud Fure
Kursnavn på engelsk: 
Effective Teams - Influence Through Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Team som arbeidsform øker stadig, i norsk arbeidsliv så vel som i internasjonale organisasjoner. Oppgavene organisasjoner står overfor i dag er mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn tidligere. Imidlertid har trenden med å jobbe i team en skyggeside: ethvert samarbeid kan også generer prosesstap, og i mange team er tapet større enn gevinsten ved å samarbeide. Dette kan skyldes uklarhet om mål, møter som skaper misnøye og kjedsomhet, tillit som kan utvikle seg til mistillit og konflikt, samt at eierskap til og stolthet over teamet eller gruppen forsvinner som en konsekvens av uønsket gruppedynamikk. Samarbeidet er rett og slett ikke bærekraftig. For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om team. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjon, og samtidig skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske teamøvelser har kurset som mål å gi nettopp denne kunnskapen.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til modeller for teameffektivitet
 • Vite hvilke faktorer som påvirker teamfungering
 • Ha kunnskap om kommunikasjonsformer som bidrar til god kommunikasjon i team, og som samtidig kan forebygge konflikt
 • Digitalisering og virtuelle team: utfordringer som preger virtuelle team og hvordan disse kan motvirkes
 • Kjenne til ledelsesteorier som er nyttige for optimalt teamsamarbeid
 • Kunnskap om teamledelse og teamlederrollen
Ferdighetsmål
 • Teamutvikling: kunne påvirke samspillet i team ved å benytte faglig forankrede intervensjoner
 • Kunne motvirke konflikt i team
 • Kunne sette sammen team som har gode forutsetninger for å lykkes med samhandling og gode prestasjoner
 • Bli en bedre teamleder - vite hvilke lederstiler som egner seg til ulike situasjoner i team
Generell kompetanse
 • Kunne reflektere rundt hvordan man kan forstå og ta i bruk forskningen på ledelse og team
 • Utvikle en nyansert forståelse av fordeler og ulemper knyttet til team som bærekraftig arbeidsform
 • Være seg bevisst egne verdier og handlinger som leder eller medlem av team
 • Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder om ledelse og team, samt være bevisst utilsiktede konsekvenser ved bruk av disse teoriene og metodene
Kursets innhold

Teameffektivitetsmodeller

Hva gjør team effektive, varige - bærekraftige?
Hvordan utvikle effektive team?
Kommunikasjon i team
Kreativitet i team
Virtuelle team
Ulike teorier om ledelse 
Hva gjør de effektive teamlederne?

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester med modulbasert undervisning. Det er i alt tre moduler og hver modul består av to hele dager med undervisning. Undervisningen vil bestå av forelesninger over utvalgte temaer, gruppediskusjoner og ferdighetstrening. Forelesningen vil ikke dekke alt pensumstoff. Hensikten med undervisningen er å trekke opp hovedlinjer, samt utdype og drøfte enkelte temaer. Deltakerne er selv ansvarlig for å lese og sette seg inn i hele pensum.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter og eksamen, sammenlignet med denne kursbeskrivelsen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Studentene skal arbeide med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i samarbeid mellom to eller tre studenter. Tema for prosjektoppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass, hvor man belyser hvordan team/eget team fungerer (styrke og svakhet). Dette danner så grunnlag for vurdering av tiltak som kan bidra til å bedre teamets prestasjoner. Prosjektoppgave er valgt som eksamensform for å styrke den praktiske nytten av kurset.
Eksamenskode: 
BIK 29261
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Eksamen
72 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
83 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.