BIK 2926 Effektive team

BIK 2926 Effektive team

Kurskode: 
BIK 2926
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Gjertrud Fure
Mats Glambek
Kursnavn på engelsk: 
Effective Teams
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Team som arbeidsform er stadig mer aktuell, i norske - så vel som i internasjonale organisasjoner. Oppgavene vi skal løse i arbeidslivet er stadig mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn tidligere – rett og slett en annen og til tider mer krevende mellommenneskelig kompetanse. Imidlertid kan det å jobbe i team ha en skyggeside: samarbeid kan nemlig også generere prosesstap – og i noen team ser tapet ut til å være større enn gevinsten ved selve arbeidsformen. Dette kan skyldes: uklare mål, møter som skaper misnøye og kjedsomhet, tillit som utvikler seg til mistillit, samt at eierskap til og stolthet over teamet forsvinner som en konsekvens av dårlig gruppedynamikk. Samarbeidet er ikke lenger bærekraftig. For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om team. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjon, som gir godt samspill og høy trivsel. Gjennom kortere forelesninger, diskusjoner, teamøvelser og -prosesser har kurset som mål å gi nettopp denne kunnskapen.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene:

 • Ha grunnleggende kunnskaper om sosialpsykologiske begreper og prosesser som er viktige i grupper, team og i arbeidslivet ellers, herunder sosial påvirkning og den sosiale kontekstens påvirkning på tankemønstre, følelser og atferd.
 • Kjenne til sentrale teorier innen sosialpsykologi som fagfelt, blant annet teorien om behovet for tilhørighet, og sosial identitetsteori.
 • Kjenne til begrepet psykologisk trygghet som betingelse for velfungerende team og arbeidsgrupper.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sentrale begreper knyttet til teamdynamikk og hvordan ulike team – avhengig av hvilke oppgaver de er satt til å løse – presterer best på ulike formålsnivå.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om teamtrening og teamutvikling som nyanserte begreper knyttet til teambygging i arbeidslivet.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene:

 • Kunne ta i bruk faglig forankrede intervensjoner for å påvirke samspillet i team konstruktivt.
 • Kunne motvirke konflikter i team.
 • Kunne sette sammen team med forutsetninger for å lykkes i prestasjoner og samhandling.
 • Være i stand til å forbedre og utvikle dynamikken i et team eller en arbeidsgruppe.
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene:

 • Kunne reflektere rundt hvordan man forstår og tar i bruk forskningen på ledelse og team.
 • Utvikle en nyansert forståelse av fordeler og ulemper knyttet til team som formålstjenlig arbeidsform.
 • Være seg bevisst egne verdier og handlinger som leder eller medlem av team.
 • Kunne stille seg kritisk til teorier og metoder innen team og gruppedynamikk, samt være bevisst utilsiktede konsekvenser ved bruk av disse teoriene og metodene.
Kursets innhold
 • Sosialpsykologiske begreper knyttet til sosial påvirkning og tenkning.
 • Psykologisk trygghet i team og arbeidsgrupper.
 • Gruppens påvirkning på individuelle prestasjoner, og beslutningsprosesser i team.
 • Spinnteorien – en integrert teori om teamdynamikk.
 • Teamtrening og teamutvikling som verktøy i teambygging.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester med modulbasert undervisning. Kurset har to moduler à to hele dager. Dagene på campus består av korte forelesninger over utvalgte temaer. I tillegg vil det være øvelser, arbeid med caser, ferdighetstrening. Forelesningene vil ikke dekke alt pensumstoff. Hensikten med undervisningen er å trekke opp hovedlinjer, samt utdype og drøfte enkelte temaer. Deltakerne er selv ansvarlig for å lese og sette seg inn i hele pensum.

 

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100% avkarakteren. Studentene skal arbeide med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i samarbeid mellom to eller tre studenter. Tema for prosjektoppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass, hvor man belyser hvordan team/eget team fungerer (styrke og svakhet). Dette danner så grunnlag for vurdering av tiltak som kan bidra til å bedre teamets prestasjoner. Prosjektoppgave er valgt som eksamensform for å styrke den praktiske nytten av kurset.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset inngår i fordypningen «Ledelse og endring» som består av tre selvstendige kurs. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Følgende kurs inngår i fordypningen «Ledelse og endring»:
BIK 2960 Endringsledelse i praksis, 15sp
BIK 2926 Effektive team, 7,5sp
BIK 2955 Motivasjon og selvledelse 7,5sp

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
BIK 29261
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
95 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: Webinarer, videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser.
Eksamen
77 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.