BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse

Kursansvarlig
Geir Thompson

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bruken av team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Oppgavene bedrifter står overfor er gjerne mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn før. Men trenden med å jobbe i team har også en skyggeside. Ethvert samarbeid generer også prosesstap, og i mange team er dette tapet større enn gevinsten av å samarbeide. Det kan være uklarheter om målene, møtene kan skape misnøye og kjedsomhet, tillit kan utvikle seg til mistillit og konflikt, og eierskap og stolthet til gruppen kan forsvinne som konsekvens av uønsket gruppedynamikk. For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om team. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen i målarbeidet vårt, samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske teamøvelser har dette kurset som mål å gi nettopp denne kunnskapen.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Programmet tar sikte på å innfri følgende mål:
Kjenne til forskning på team og effektivitet.
Ha innsikt i gruppepsykologiske prosesser som utspiller seg i team.
Kjennskap til krav og forventninger i rollen som teamleder.
Kjenne til følgende ledelsesteorier: Situasjonsbestemt ledelse, transaksjonsledelse og transformasjonsledelse.
Ha kunnskap om teamsammensetning og teambygging.

Ferdighetsmål
Kunne påvirke samspill i team ved å benytte faglig forankrede intervensjoner.
Vite hvordan man kan stimulere til prosesser som motvirker konflikt og fremhever effektivitet i team.
Kunne sette sammen og utvikle team som har gode forutsetninger for å lykkes med samhandling og gode prestasjoner.
Vite noe om hvilke lederstiler som egner seg til ulike situasjoner i team.

Holdningsmål
Kunne reflektere rundt hvordan man bør forstå forskningen på ledelse, psykologi og team.
Utvikle en nyansert forståelse av fordeler og ulemper knyttet til team som arbeidsform.
Være seg bevisst sine verdier og handlinger som leder eller medlem av et team.
Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder i ledelse og være bevisst utilsiktede konsekvenser ved bruk av disse teoriene og metodene

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sjøvold, Endre. 2006. Teamet : utvikling, effektivitet og endring i grupper. Universitetsforlaget. Kapittel: 1-13, 16-17, 19-22, totalt 268 sider
Thompson, Geir and Jane Zhen Li. 2010. Leadership : in search of effective influence strategies. Gyldendal Akademisk. pages 15-119


Artikler:
Bang, H. 2008. Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det ?. Tidsskrift for den norske psykologiforeningen. Vol 45. 272-286
Bang, H. & T. N. Midelfart. 2010. Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for norsk psykologforening. Vol 47. 4-15


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Grupper som oppgaveløsende og komplekse sosiale systemer.
Effektiv teamledelse og effektive teammedlemmer.
Hva bestemmer teamets prestasjoner?
Sammensetning og utvikling av team.
Verktøy for forbedring av teamets prestasjoner. .

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over ett semester med modulbasert undervisning. Det er i alt tre moduler og hver modul består av to hele dager med undervisning. Undervisningen vil primært bestå av forelesninger over utvalgte temaer, samt gruppediskusjoner og ferdighetstrening. Forelesere vil ikke dekke alt pensumstoff. Hensikten med selve undervisningen er å trekke opp hovedlinjer, samt utdype og drøfte enkelte temaer. Deltakerne er selv ansvarlig for å lese og sette seg inn i hele pensum.Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Studentene skal arbeide med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i samarbeid mellom to eller tre studenter. Tema for prosjektoppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass, hvor man belyser hvordan team/eget team fungerer (styrke og svakhet). Dette danner så grunnlag for vurdering av tiltak som kan bidra til å bedre teamets prestasjoner. Prosjektoppgave er valgt som eksamensform for å styrke den praktiske nytten av kurset.

Eksamenskode(r)
BIK 29261 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2926, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon