BIK 2926 Effective Teams - Influence Through Leadership

BIK 2926 Effective Teams - Influence Through Leadership

Course code: 
BIK 2926
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Anne Gjertrud Fure
Course name in Norwegian: 
Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2022 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Team som arbeidsform øker stadig, i norsk arbeidsliv så vel som i internasjonale organisasjoner. Oppgavene organisasjoner står overfor i dag er mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn tidligere. Imidlertid har trenden med å jobbe i team en skyggeside: ethvert samarbeid kan også generer prosesstap, og i mange team er tapet større enn gevinsten ved å samarbeide. Dette kan skyldes uklarhet om mål, møter som skaper misnøye og kjedsomhet, tillit som kan utvikle seg til mistillit og konflikt, samt at eierskap til og stolthet over teamet eller gruppen forsvinner som en konsekvens av uønsket gruppedynamikk. Samarbeidet er rett og slett ikke bærekraftig. For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om team. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjon, og samtidig skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske teamøvelser har kurset som mål å gi nettopp denne kunnskapen.

Learning outcomes - Knowledge
 • Kjenne til modeller for teameffektivitet
 • Vite hvilke faktorer som påvirker teamfungering
 • Ha kunnskap om kommunikasjonsformer som bidrar til god kommunikasjon i team, og som samtidig kan forebygge konflikt
 • Digitalisering og virtuelle team: utfordringer som preger virtuelle team og hvordan disse kan motvirkes
 • Kjenne til ledelsesteorier som er nyttige for optimalt teamsamarbeid
 • Kunnskap om teamledelse og teamlederrollen
Learning outcomes - Skills
 • Teamutvikling: kunne påvirke samspillet i team ved å benytte faglig forankrede intervensjoner
 • Kunne motvirke konflikt i team
 • Kunne sette sammen team som har gode forutsetninger for å lykkes med samhandling og gode prestasjoner
 • Bli en bedre teamleder - vite hvilke lederstiler som egner seg til ulike situasjoner i team
General Competence
 • Kunne reflektere rundt hvordan man kan forstå og ta i bruk forskningen på ledelse og team
 • Utvikle en nyansert forståelse av fordeler og ulemper knyttet til team som bærekraftig arbeidsform
 • Være seg bevisst egne verdier og handlinger som leder eller medlem av team
 • Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder om ledelse og team, samt være bevisst utilsiktede konsekvenser ved bruk av disse teoriene og metodene
Course content

Teameffektivitetsmodeller

Hva gjør team effektive, varige - bærekraftige?
Hvordan utvikle effektive team?
Kommunikasjon i team
Kreativitet i team
Virtuelle team
Ulike teorier om ledelse 
Hva gjør de effektive teamlederne?

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter og eksamen, sammenlignet med denne kursbeskrivelsen.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19
Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Comment: 
The students will be handing in a term paper at the end of the course. They will be working on this paper throughout the course individually or in groups of up to three persons. The topic of the paper may be obtained from one’s own place of employment and could explain how teams/one’s own team functions (strengths and weaknesses). This will then make the basis for considering efforts to improve the team’s performance. The term paper will increase the practical value of the course.
Exam code: 
BIK 29261
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Examination
72 Hour(s)
Student's own work with learning resources
83 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.