BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse


Kursansvarlig
Geir Thompson

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bruken av team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Oppgavene bedrifter står overfor er gjerne mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn før. Men trenden med å jobbe i team har også en skyggeside. Ethvert samarbeid generer også prosesstap, og i mange team er dette tapet større enn gevinsten av å samarbeide. Det kan være uklarheter om målene, møtene kan skape misnøye og kjedsomhet, tillit kan utvikle seg til mistillit og konflikt, og eierskap og stolthet til gruppen kan forsvinne som konsekvens av uønsket gruppedynamikk. For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om team. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen i målarbeidet vårt, samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske teamøvelser har dette kurset som mål å gi nettopp denne kunnskapen.

Læringsmål
Kunnskapsmål

Kjenne til ulike modeller for teameffektivitet

Vite hvilke faktorer som påvirker teamfungering

Ha kunnskap om kommunikasjonsformer som bidrar til god kommunikasjon i team, samtidig som det forebygger konflikt

Kreativitet i team – kjenne til hvilke betingelser som øker kreativitet i team

Virtuelle team – vite hvordan utfordringer som preger virtuelle team kan motvirkes

Kjenne til ledelsesteoriene transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, selvledelse/superledelse og situasjonsbestemt ledelse

Kunnskap om teamledelse og teamlederrollen


Ferdighetsmål

Teamutvikling – å kunne påvirke samspillet i team gjennom å benytte faglig forankrede intervensjoner

Kunne motvirke konflikt i team

Kunne sette sammen team som har gode forutsetninger for å lykkes med samhandling og gode prestasjoner

Bli en bedre teamleder - vite hvilke lederstiler som egner seg til ulike situasjoner i team

Holdningsmål

Kunne reflektere rundt hvordan man kan forstå og bruke forskningen på ledelse og team

Utvikle en nyansert forståelse av fordeler og ulemper knyttet til team som arbeidsform

Være seg bevisst sine verdier og handlinger som leder eller medlem av et team

Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder i ledelse og være bevisst utilsiktede konsekvenser ved bruk av disse teoriene og metodene


Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bang, Henning og Thomas Nesset Midelfart. 2012. Effektive ledergrupper. Gyldendal akademisk. Hele boken
Thompson, Geir and Jane Zhen Li. 2010. Leadership : in search of effective influence strategies. Gyldendal akademisk. pages 15-119


Artikler:
Hülsheger, U. R., N. Anderson & J. F. Salgado. 2009. Team-level predictors of innovation at work : a comprehensive meta-analysis spanning three decades of research. Journal of Applied Psychology. vol 94(5). s. 1128-1145

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Teameffektivitetsmodeller – Hva gjør team effektive?

Hvordan utvikle effektive team?

Kommunikasjon i team

Kreativitet i team

Virtuelle team

Teorier om ledelse – Transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, selvledelse/superledelse og situasjonsbestemt ledelse.

Hva gjør de effektive teamlederne?


Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over ett semester med modulbasert undervisning. Det er i alt tre moduler og hver modul består av to hele dager med undervisning. Undervisningen vil primært bestå av forelesninger over utvalgte temaer, samt gruppediskusjoner og ferdighetstrening. Forelesere vil ikke dekke alt pensumstoff. Hensikten med selve undervisningen er å trekke opp hovedlinjer, samt utdype og drøfte enkelte temaer. Deltakerne er selv ansvarlig for å lese og sette seg inn i hele pensum.Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Studentene skal arbeide med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i samarbeid mellom to eller tre studenter. Tema for prosjektoppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass, hvor man belyser hvordan team/eget team fungerer (styrke og svakhet). Dette danner så grunnlag for vurdering av tiltak som kan bidra til å bedre teamets prestasjoner. Prosjektoppgave er valgt som eksamensform for å styrke den praktiske nytten av kurset.

Eksamenskode(r)
BIK 29261 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2926, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon