BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse

BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse

Kurskode: 
BIK 2926
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Geir Thompson
Emnenavn på engelsk: 
Effective Teams - Influence Through Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bruken av team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Oppgavene bedrifter står overfor er gjerne mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn før. Men trenden med å jobbe i team har også en skyggeside. Ethvert samarbeid generer også prosesstap, og i mange team er dette tapet større enn gevinsten av å samarbeide. Det kan være uklarheter om målene, møtene kan skape misnøye og kjedsomhet, tillit kan utvikle seg til mistillit og konflikt, og eierskap og stolthet til gruppen kan forsvinne som konsekvens av uønsket gruppedynamikk. For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om team. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen i målarbeidet vårt, samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel. Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske teamøvelser har dette kurset som mål å gi nettopp denne kunnskapen.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til ulike modeller for teameffektivitet
 • Vite hvilke faktorer som påvirker teamfungering
 • Ha kunnskap om kommunikasjonsformer som bidrar til god kommunikasjon i team, samtidig som det forebygger konflikt
 • Kreativitet i team – kjenne til hvilke betingelser som øker kreativitet i team
 • Virtuelle team – vite hvordan utfordringer som preger virtuelle team kan motvirkes
 • Kjenne til ledelsesteoriene transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, selvledelse/superledelse og situasjonsbestemt ledelse
 • Kunnskap om teamledelse og teamlederrollen
Ferdighetsmål
 • Teamutvikling – å kunne påvirke samspillet i team gjennom å benytte faglig forankrede intervensjoner
 • Kunne motvirke konflikt i team
 • Kunne sette sammen team som har gode forutsetninger for å lykkes med samhandling og gode prestasjoner
 • Bli en bedre teamleder - vite hvilke lederstiler som egner seg til ulike situasjoner i team
Holdningsmål
 • Kunne reflektere rundt hvordan man kan forstå og bruke forskningen på ledelse og team
 • Utvikle en nyansert forståelse av fordeler og ulemper knyttet til team som arbeidsform
 • Være seg bevisst sine verdier og handlinger som leder eller medlem av et team
 • Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder i ledelse og være bevisst utilsiktede konsekvenser ved bruk av disse teoriene og metodene
   Kursets innhold

   Teameffektivitetsmodeller – Hva gjør team effektive?
   Hvordan utvikle effektive team?
   Kommunikasjon i team
   Kreativitet i team
   Virtuelle team
   Teorier om ledelse – Transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, selvledelse/superledelse og situasjonsbestemt ledelse.
   Hva gjør de effektive teamlederne?

   Læreprosess og tidsbruk

   Kurset gjennomføres over ett semester med modulbasert undervisning. Det er i alt tre moduler og hver modul består av to hele dager med undervisning. Undervisningen vil primært bestå av forelesninger over utvalgte temaer, samt gruppediskusjoner og ferdighetstrening. Forelesere vil ikke dekke alt pensumstoff. Hensikten med selve undervisningen er å trekke opp hovedlinjer, samt utdype og drøfte enkelte temaer. Deltakerne er selv ansvarlig for å lese og sette seg inn i hele pensum.

   Dataverktøy
   Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
   Kvalifikasjoner

   Generell studiekompetanse

   EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
   Eksamenskategori:
   Innlevering
   Vurderingsform:
   Skriftlig innlevering
   Eksamenskode:
   BIK 29261
   Karakterskala:
   ECTS
   Sensorordning:
   Intern og ekstern sensor
   Kontinuasjon:
   Eksamen ved neste kursgjennomføring
   100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Studentene skal arbeide med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i samarbeid mellom to eller tre studenter. Tema for prosjektoppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass, hvor man belyser hvordan team/eget team fungerer (styrke og svakhet). Dette danner så grunnlag for vurdering av tiltak som kan bidra til å bedre teamets prestasjoner. Prosjektoppgave er valgt som eksamensform for å styrke den praktiske nytten av kurset.
   Eksamen:
   Eksamenskategori:Innlevering
   Vurderingsform:Skriftlig innlevering
   Vekting:100
   Tilsyn:Nei
   Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
   Varighet:1 Semester
   Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Studentene skal arbeide med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i samarbeid mellom to eller tre studenter. Tema for prosjektoppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass, hvor man belyser hvordan team/eget team fungerer (styrke og svakhet). Dette danner så grunnlag for vurdering av tiltak som kan bidra til å bedre teamets prestasjoner. Prosjektoppgave er valgt som eksamensform for å styrke den praktiske nytten av kurset.
   Eksamenskode:BIK 29261
   Karakterskala:ECTS
   Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
   Eksamensorganisering: 
   Ordinær eksamen
   Total vekting: 
   100
   Sum arbeidsinnsats: 
   0

   Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.