REV 3611 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3611 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3611
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
20
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2014 / vår 2015.
Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5. Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017. Kontinuasjonseksamen vil bli tilbud ved BI hvert semester fra og med høsten 2014 til med og med høsten 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
REV 3612
REV 3613
Introduksjon

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Kunnskapsmål

Studentene skal lære de sentrale skatte- og avgiftsrettslige metoder som står sentralt i revisors oppgaver, og tilegne seg forståelse for prinsipper som benyttes i rettskildelære og tolkning vedrørende skatterett og merverdiavgift. For emneområdet skatterett gjelder det særlig:

 • Bestemmelser og metoder innen den alminnelige bedriftsbeskatningen, i tillegg til enkelte regler for personbeskatningen, formuesbeskatningen og arbeidsgiveravgift,
 • Beskatning av næringsdrivende
 • Beskatningen av aksjeselskaper, herunder fritaksmetode og konsernbeskatning, og selskaper som sådan
 • Foretaksmodellen og aksjonær- og deltagermodellen for selskaper etter hhv. aksjelovgivningen og selskapsloven
 • Kontinuitetsbestemmelsene ved arv/gave samt fusjon av selskaper og omdannelse av foretaksform.
 • Realisasjon og likvidasjon av selskaper

For emneområdet merverdiavgift, skal studentene særlig tilegne seg god forståelse for:

 • De sentrale definisjoner av ”omsetning” og ”virksomhet”.
 • Lovens angivelser av unntak og fritak.
 • Særreglene om fast eiendom med justeringsmetoden.
 • Omfang og grenser for fradragsretten for inngående merverdiavgift, innførsel og utførsel.

Studentene skal tilegne seg en oversikt over tilgrensende rettsområdet som skatteforvaltningen, skattebetalingsordningen og internasjonal skatte- og avgiftsrett.
 

Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Oppstille et skatteregnskap med fastsettelse av skattemessige inntekter og kostnader, herunder beregning av avskrivninger og behandle de ulike gevinst- og tapsberegningsreglene ut fra virksomhetens skatteposisjon.
 • Identifisere sentrale problemstillinger knyttet til bedrifts- og selskapsbeskatning samt grenseoverskridende inntekter.
 • Finne frem til de viktigeste juridiske kilder, og anvende rettsreglene på aktuelle problemstillinger som angår aksjeselskapsbeskatning, skattlegging av deltagerlignede selskaper og grenseoverskridende inntekter, samt utvalgte emner av næringsbeskatningen, herunder foretaksmodellen.
 • Ha et godt grunnlag for videre arbeid med skatteretten innen privat eller offentlig sektor, og kunne vurdere de skattemessige konsekvenser av sentrale kommersielle beslutninger.
 • Foreta korrekt avgiftsmessig behandling av salgsdokumenter og de øvrige mest vanlige transaksjoner, herunder stille opp terminoppgavene.
 • Identifisere sentrale avgiftsrettslige problemstillinger og vurdere de avgiftsmessige konsekvenser av enkelte typiske beslutninger i virksomhet.

 

 

Holdningsmål

Studentene skal utvikle en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av skatte- og avgiftsregler.

Kursets innhold
 • Begreper og tolkningsregler
 • Ligningsforvaltningen og skattebetalingsordningen
 • Omfanget av skatteplikten til Norge; person- og familiebeskatningen
 • Arveavgift, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistreringsavgift
 • Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
 • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
 • Kort innføring i internasjonal skatte- og avgiftsrett
 • Omdannelser og omorganiseringer av selskaper
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre, med forelesninger, gruppearbeider og gjesteforelesninger, med totalt 120 kurstimer.

Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; høstsemesteret består av 52 timer; vårsemesteret består av 68 timer. 

Det legges ut forelesningsplan med litteraturhenvisninger ved begynneslen av hvert semester, slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget. I vårsemesteret legges det opp til frivillig innlevering av besvarelse av et fullt oppgavesett, som evealueres og karaktersettes.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Studiets første 2 år eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36111
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell Eksamen er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet.

Ang. hjelpemidler til eksamen:
I eksamenshjelpemidlene tillates understrekninger e.l., bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre lovbestemmelser eller lover ved bruk av stikkord eller forkortelser som "jf, se, sml, cf, opphevet" e.l. etterfulgt av den lov eller lovbestemmelse det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:Eksamen er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet.

Ang. hjelpemidler til eksamen:
I eksamenshjelpemidlene tillates understrekninger e.l., bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre lovbestemmelser eller lover ved bruk av stikkord eller forkortelser som "jf, se, sml, cf, opphevet" e.l. etterfulgt av den lov eller lovbestemmelse det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover.
Eksamenskode:REV36111
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning120Time(r)
Forberedelse til undervisning80Time(r)
Selvstudium160Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver164Time(r)
Eksamen6Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:120 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:160 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:164 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
530

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 20 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 540 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Norge 2015 Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk  
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S. 2013 Lærebok i merverdiavgift 4. utg Gyldendal juridisk  
Gjems-Onstad, Ole 2015 Norsk bedriftsskatterett 9. utg Gyldendal juridisk  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kildal, Tor S. 2012 Oppgaver i bedriftsskatterett: med løsninger 5. utg Gyldendal juridisk  
Skaar, Arvid Aage; Kildal, Tor S. 2012 Bedriftsskatterett 12. utg Gyldendal juridisk  
Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Gjems-Onstad, Ole; Hoch-Nielsen, Einar 2011 Skatterett: spørsmål og svar 7. utg Gyldendal akademisk