REV 3611 Skatterett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

REV 3611 Skatterett


Kursansvarlig
Sanaz Ormaz Ferdowsi

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
20

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal lære de sentrale skatte- og avgiftsrettslige metoder som står sentralt i revisors oppgaver, og tilegne seg forståelse for prinsipper som benyttes i rettskildelære og tolkning vedrørende skatterett og merverdiavgift. For emneområdet skatterett gjelder det særlig:

 • Bestemmelser og metoder innen den alminnelige bedriftsbeskatningen, i tillegg til enkelte regler for personbeskatningen, formuesbeskatningen og arbeidsgiveravgift,
 • Beskatning av næringsdrivende
 • Beskatningen av aksjeselskaper, herunder fritaksmetode og konsernbeskatning, og selskaper som sådan
 • Foretaksmodellen og aksjonær- og deltagermodellen for selskaper etter hhv. aksjelovgivningen og selskapsloven
 • Kontinuitetsbestemmelsene ved arv/gave samt fusjon av selskaper og omdannelse av foretaksform.
 • Realisasjon og likvidasjon av selskaper
For emneområdet merverdiavgift, skal studentene særlig tilegne seg god forståelse for:
 • De sentrale definisjoner av ”omsetning” og ”virksomhet”.
 • Lovens angivelser av unntak og fritak.
 • Særreglene om fast eiendom med justeringsmetoden.
 • Omfang og grenser for fradragsretten for inngående merverdiavgift, innførsel og utførsel.

Studentene skal tilegne seg en oversikt over tilgrensende rettsområdet som skatteforvaltningen, skattebetalingsordningen og internasjonal skatte- og avgiftsrett.

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:
 • Oppstille et skatteregnskap med fastsettelse av skattemessige inntekter og kostnader, herunder beregning av avskrivninger og behandle de ulike gevinst- og tapsberegningsreglene ut fra virksomhetens skatteposisjon.
 • Identifisere sentrale problemstillinger knyttet til bedrifts- og selskapsbeskatning samt grenseoverskridende inntekter.
 • Finne frem til de viktigeste juridiske kilder, og anvende rettsreglene på aktuelle problemstillinger som angår aksjeselskapsbeskatning, skattlegging av deltagerlignede selskaper og grenseoverskridende inntekter, samt utvalgte emner av næringsbeskatningen, herunder foretaksmodellen.
 • Ha et godt grunnlag for videre arbeid med skatteretten innen privat eller offentlig sektor, og kunne vurdere de skattemessige konsekvenser av sentrale kommersielle beslutninger.
 • Foreta korrekt avgiftsmessig behandling av salgsdokumenter og de øvrige mest vanlige transaksjoner, herunder stille opp terminoppgavene.
 • Identifisere sentrale avgiftsrettslige problemstillinger og vurdere de avgiftsmessige konsekvenser av enkelte typiske beslutninger i virksomhet.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av skatte- og avgiftsregler.

Forkunnskaper
Studiets første 2 år eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2013. Lærebok i merverdiavgift. 4. utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole. 2012. Norsk bedriftsskatterett. 8. utg. Gyldendal juridisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2011. Skatterett : spørsmål og svar. 7. utg. Gyldendal akademisk
Kildal, Tor S. 2012. Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. 5. utg. Gyldendal juridisk
Skaar, Arvid Aage, Tor S Kildal. 2012. Bedriftsskatterett. 12. utg. Gyldendal juridisk


Emneoversikt
 • Begreper og tolkningsregler
 • Ligningsforvaltningen og skattebetalingsordningen
 • Omfanget av skatteplikten til Norge; person- og familiebeskatningen
 • Arveavgift, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistreringsavgift
 • Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
 • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
 • Kort innføring i internasjonal skatte- og avgiftsrett
 • Omdannelser og omorganiseringer av selskaper

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i kurset

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over to semestre, med forelesninger, gruppearbeider og gjesteforelesninger, med totalt 120 kurstimer.

Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; høstsemesteret består av 52 timer; vårsemesteret består av 68 timer.


Det legges ut forelesningsplan med litteraturhenvisninger ved begynneslen av hvert semester, slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget. I vårsemesteret legges det opp til frivillig innlevering av besvarelse av et fullt oppgavesett, som evealueres og karaktersettes.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
120
Forberedelse til undervisning
80
Selvstudium/lese litteratur
160
Arbeid med oppgaver/case
164
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
530


  Eksamen
  Kurset avsluttes med 6 timer skriftlig eksamen.
  Eksamen arrangeres i mai, og er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet.


  Eksamenskode(r)
  REV 36111 - skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i REV 3611 Skatterett, 20 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling uten kommentar. Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen: Gyldendal Akademisk eller tilsvarende. Norsk Lovtidend (lover og forskrifter). Særtrykk av lover og lovforslag. I eksamenshjelpemidlene tillates understrekninger e.l., bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre lovbestemmelser eller lover ved bruk av stikkord eller forkortelser som "jf, se, sml, cf, opphevet" e.l. etterfulgt av den lov eller lovbestemmelse det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. (TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™)

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2014 / vår 2015.
  Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5. Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017. Kontinuasjonseksamen vil bli tilbud ved BI hvert semester fra og med høsten 2014 til med og med høsten 2017.


  Tilleggsinformasjon
  Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor