PRK 3515 Anvendt retorikk

PRK 3515 Anvendt retorikk

Kurskode: 
PRK 3515
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ratna Elisabet Kamsvåg
Emnenavn på engelsk: 
Applied Rhetoric
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne virke inn på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor studentene om retorikk, slik at de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme tekster og budskap for ulike kontekster og bestemte situasjoner. Det kan for eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med ansatte.

Kunnskapsmål

Studenter som gjennomfører kurset opparbeider en grundig forståelse av retorisk analyse, og lærer seg å tilpasse kommunikative handlinger til bestemte oppgaver. De skal kunne forstå typiske situasjoner og strategier, være i stand til å kritisk analysere og evaluere, bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak og hjelpe sine organisasjoner eller annen oppdragsgiver til å bruke et klart, passende og virkningsfullt språk.

Ferdighetsmål

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å:

 • Identifisere en retorisk situasjon og kartlegge handlingsrommet
 • Benytte retorisk tenkning i analyse av internt og eksternt materiale óg i egen tekstproduksjon
 • Forstå og nyansere mellom intern og ekstern publikumsrolle
 • Tilpasse kommunikasjonen til relevante kanaler og sjangre
 • Forholde seg til kontekst på både makro- og mikronivå
 • Beskrive fellesskapet mellom form og innhold
 • Forklare samspillet mellom organisasjonsretorikk og dagliglivets offentlige diskurs
 • Selvstendig tilpassing eller utvikling av nye framgangsmåter i kommunikasjonsutfordringer
Holdningsmål
 • Studenter som gjennomfører dette kurset vil utvikle en forståelse for den retoriske tenkemåte, med blant annet etikk og virkning som viktige perspektiver i all kommunikativ aktivitet.
Kursets innhold
 • Virksomhetsretorikk i samtidskulturen
 • Identifisere retoriske strategier
 • Retorisk situasjon
 • Kritisk tilnærming til retoriske handlinger
 • Evaluere og kritisere organisasjoners eller personer i offentligheten sin retorikk
 • Retorikk rundt utvikling og opprettholdelse av identitet
 • Retorikk om utfordringer
 • Retorikk om risiko i organisasjoner
 • Kriseretorikk
 • Organisasjonsretorikk for internt publikum
Læreprosess og tidsbruk

Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, men tar også utgangspunkt i samtidsaktuelle og ofte lokale eksempler. Aktiv deltakelse er en forutsetning for læringsmodellen.

Dette emnet krever aktiv deltakelse i veiledet gruppearbeid og godkjent kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven består av en muntlig presentasjon i klassen. Studentene skal to og to sammen legge fram et selvvalgt materiale og ved hjelp av dette illustrere retorikkteorietiske poenger fra de deler av pensum de finner relevante for saken. Etter presentasjonen skal gruppene besvare oppfølgingsspørsmål fra foreleser og medstudenter.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
PRK35151
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
10Nei30 Minutt(er)Gruppe (2 - 2)Studentene skal i grupper på to gjennomføre en muntlig presentasjon i klassen. De skal legge frem ett eksempel på fagrelevant materiale, og besvare oppfølgingsspørsmål fra foreleser og medstudenter. Det er gruppens eget ansvar å starte dialog med klassen etter presentasjonen. Begge gruppemedlemmene må være til stede under presentasjonen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35151
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe (3 - 4) Prosjektarbeid
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35151
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
30Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Skoleeksamen (Det er mulig å kontinuere med pensum fra våren 2017)
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:10
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-2)
Hjelpemidler:
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:Studentene skal i grupper på to gjennomføre en muntlig presentasjon i klassen. De skal legge frem ett eksempel på fagrelevant materiale, og besvare oppfølgingsspørsmål fra foreleser og medstudenter. Det er gruppens eget ansvar å starte dialog med klassen etter presentasjonen. Begge gruppemedlemmene må være til stede under presentasjonen.
Eksamenskode:PRK35151
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (3-4)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar: Prosjektarbeid
Eksamenskode:PRK35151
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skoleeksamen (Det er mulig å kontinuere med pensum fra våren 2017)
Eksamenskode:PRK35151
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Annet i klasserom
6 Time(r)
Gruppearbeid (med veiledning)
Forberedelse til undervisning
28 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
70 Time(r)
Inkludert forberedelse til eksamen og eksamen
Innlevering(er)
60 Time(r)
Prosjektarbeid
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.