PRK 3515 Anvendt retorikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

PRK 3515 Anvendt retorikk


Kursansvarlig
Peggy S Brønn, Ratna Kamsvåg

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Alle organisasjoner bruker tekster og budskap strategisk for å kunne øve innflytelse over tanker, følelser og atferd. Det er kjent som retorikk. I dette kurset skal studenter lære å bruke språk effektivt, særlig med tanke på å kunne påvirke og overtale andre. Studenter skal lære å integrere retorisk teori og metode med prinsipper kjent fra organisasjonskommunikasjon. De vil få innføring i retorisk forskning, teori og kritikk for å kunne bygge en kunnskapsplattform for å kunne analysere og utvikle organisasjonstekster og -budskap for ulike kontekster, fra organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, til å lede kommunikasjon om utfordringer, risiki og kriser, og til å kunne kommunisere med ansatte.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenter som gjennomfører kurset, får en grundig forståelse for retorisk analyse i en organisasjonskontekst. De skal kunne forstå vanlige retoriske strategier og situasjoner, kunne evaluere og kritisk analysere og bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak, og/eller hjelpe sine organisasjoner til å bruke språk for å påvirke og øve innflytelse.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne:
Forklare hvordan organisasjonsretorikk former dagliglivet og legger rammeverk for offentlig diskurs
Artikulere teorier og metoder anvendbare i organisasjoners retoriske praksis
Artikulere interne og eksterne publikums rolle, og den retoriske situasjon i organisasjonsretorisk kontekst
Anvende organisasjonsretoriske metoder for å analysere tekster, sosiale fenomener og praksiser fra teoretisk fundert retorisk perspektiv
Bruke organisasjonsretoriske metoder til å fremføre organisasjonsretorisk kritikk
Kunne fremføre en organisasjons retoriske kritikk i et konferanseformat

Refleksjon
Studenter vil utvikle forståelse for det omliggende samfunnets forventninger til organisasjonen, til forventninger og samsvar mellom ord og handling, og til lederes personlige ansvar for transparens og åpenhet.

Forkunnskaper
Studenter bør ta kurset "Påvirkning og overtalelse" først

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Hoffman, Mary F. and Debra J. Ford. 2010. Organizational rhetoric : situations and strategies. SAGE
Kjeldsen, Jens E. 2006. Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. 2. utg. Spartacus


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Organisasjonsretorikk i samtidskulturen
 • Identifisere retoriske strategier i organisasjonsretorikk
 • Retorisk situasjon i organisasjoner
 • Kritisk tilnærming til organisasjonsretorikk
 • Evaluere og kritisere organisasjonsretorikk
 • Retorikk rundt utvikling og opprettholdelse av identitet
 • Retorikk om utfordringer
 • Retorikk om risiko i organisasjoner
 • Kriseretorikk
 • Organisasjonsretorikk for internt publikum

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Diskusjoner er en viktig del av dette kurset. For å bestå kurset, må studentene ta med materiale fra tre ulike organisasjoner, som de presenterer for sine klassekolleger. Studentene leder selv diskusjoner om det materialet de har skaffet til veie. Materialet kan bestå av avisutklipp, annonser, årsrapporter, brosjyrer, nyhetsbrev, rapporter og forskrifter om bedrifters policy, opplæringsvideoer, eller ethvert annet materiale de kommer over som illustrerer, motsier, eller på noen måte peker på utfordringer løftet frem i litteraturen. Studenter kan arbeide i grupper på inntil to.

Anbefalt arbeidsmengde i timer:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
36
Gruppearbeid (under oppsikt)
6
Forberedelse til undervisning
28
Hjemmearbeid og egne studier
50
Prosjektarbeid
60
Forberedelse til eksamen og eksamen
20
Sum anbefalt arbeid
200


  Eksamen
  Kursets sluttkarakter består av følgende aktiviteter og vekting:
  Del 1) Et skriftlig prosjektarbeid i retorisk analyse teller 60 % av sluttkarakteren. Prosjektet er et gruppearbeid med inntil tre deltakere. Studenter som ønsker å arbeide alene, må avtale det med faglærer.
  Del 2) En tre (3) timers skriftlig eksamen som teller 40 % av sluttkarakteren.


  Eksamenskode(r)
  PRK 35151- Prosessevaluering teller 100 % av sluttkarakteren i PRK 3515 Anvendt retorikk, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler til skriftlig eksamen.
  Alle hjelpemidler til prosjektarbeidet


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon