PRK 3515 Anvendt retorikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

PRK 3515 Anvendt retorikk


Kursansvarlig
Ratna Elisabet Kamsvåg

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne virke inn på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor studentene om retorikk, slik at de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme tekster og budskap for ulike kontekster og bestemte situasjoner. Det kan for eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med ansatte.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenter som gjennomfører kurset opparbeider en grundig forståelse av retorisk analyse, og lærer seg å tilpasse kommunikative handlinger til bestemte oppgaver. De skal kunne forstå typiske situasjoner og strategier, være i stand til å kritisk analysere og evaluere, bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak og hjelpe sine organisasjoner eller annen oppdragsgiver til å bruke et klart, passende og virkningsfullt språk.

Ferdighetsmål
Etter fullført emne skal studentene være i stand til å:

 • Identifisere en retorisk situasjon og kartlegge handlingsrommet
 • Benytte retorisk tenkning i analyse av internt og eksternt materiale óg i egen tekstproduksjon
 • Forstå og nyansere mellom intern og ekstern publikumsrolle
 • Tilpasse kommunikasjonen til relevante kanaler og sjangre
 • Forholde seg til kontekst på både makro- og mikronivå
 • Beskrive fellesskapet mellom form og innhold
 • Forklare samspillet mellom organisasjonsretorikk og dagliglivets offentlige diskurs
 • Selvstendig tilpassing eller utvikling av nye framgangsmåter i kommunikasjonsutfordringer

Refleksjon
Studenter som gjennomfører dette kurset vil utvikle en forståelse for den retoriske tenkemåte, med blant annet etikk og virkning som viktige perspektiver i all kommunikativ aktivitet.

Forkunnskaper
Studenter bør ta kurset "Påvirkning og overtalelse" først

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kjeldsen, Jens E. 2015. Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. 2. utg. Spartacus

Bokutdrag:
Svennevig, Jan. 2009. Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. 2. utg. Cappelen akademisk forlag. Kapittel 5 (side 143 - 173)

Artikler:
Bitzer, L. F. 1968. Det retoriske situation. Rhetorica Scandinavica. 3
Rosengren, Mats. 1998. Doxa och den nya retorikens kunskapssyn. Rhetorica Scandinavica. 8


Anbefalt litteratur
Bøker:
Goffman, Erving. 1992. Vårt rollespill til daglig : et studie i hverdagslivets dramatikk. Pax
Hoffman, Mary F. and Debra J. Ford. 2010. Organizational rhetoric : situations and strategies. Sage


Emneoversikt
 • Virksomhetsretorikk i samtidskulturen
 • Identifisere retoriske strategier
 • Retorisk situasjon
 • Kritisk tilnærming til retoriske handlinger
 • Evaluere og kritisere organisasjoners eller personer i offentligheten sin retorikk
 • Retorikk rundt utvikling og opprettholdelse av identitet
 • Retorikk om utfordringer
 • Retorikk om risiko i organisasjoner
 • Kriseretorikk
 • Organisasjonsretorikk for internt publikum

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, men tar også utgangspunkt i samtidsaktuelle og ofte lokale eksempler. Aktiv deltakelse er en forutsetning for læringsmodellen.

Dette emnet krever aktiv deltakelse i veiledet gruppearbeid og godkjent kvalifiseringsoppgave for å få avsluttende karakter i faget. Kvalifiseringsoppgaven består av en muntlig presentasjon i klassen. Studentene skal to og to sammen legge fram et selvvalgt materiale og ved hjelp av dette illustrere retorikkteorietiske poenger fra de deler av pensum de finner relevante for saken. Etter presentasjonen skal gruppene besvare oppfølgingsspørsmål fra foreleser og medstudenter.

Anbefalt arbeidsmengde i timer:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
36
Gruppearbeid (med veiledning)
6
Forberedelse til undervisning
28
Hjemmearbeid og egne studier
50
Prosjektarbeid
60
Forberedelse til eksamen og eksamen
20
Sum anbefalt arbeid
200  Eksamen
  Kursets sluttkarakter består av følgende aktiviteter og vekting:
  Del 1) Studentene skal i grupper på to gjennomføre en muntlig presentasjon i klassen (legge frem ett eksempel på fagrelevant materiale, og besvare oppfølgingsspørsmål fra foreleser). Begge gruppemedlemmene må være til stede under presentasjonen. Vurderes til bestått / ikke bestått
  Del 2) Et skriftlig prosjektarbeid i gruppe teller 60 % av sluttkarakteren. Prosjektet er et gruppearbeid med tre til fire deltakere. (Studenter som har behov for å arbeide alene, må søke spesielt om dette til faglærer.)
  Del 3) En tre (3) timers skriftlig eksamen som teller 40 % av sluttkarakteren.


  Eksamenskode(r)
  PRK 35151- Prosessevaluering teller 100 % av sluttkarakteren i PRK 3515 Anvendt retorikk, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler til skriftlig eksamen.
  Alle hjelpemidler til prosjektarbeidet


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
  Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt.


  Tilleggsinformasjon