MET 3590 Metode og økonometri

MET 3590 Metode og økonometri

Kurskode: 
MET 3590
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Genaro Sucarrat
Kursnavn på engelsk: 
Methods and Econometrics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og økonometri (dvs. statistisk flervariableanalyse) fra et økonomisk-administrativt perspektiv.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Viktige begreper innenfor metodelæren
 • Kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige metoder (både kvalitative og kvantitative)
 • Grunnleggende økonometri
 • Hvordan man kan bruke økonometriske metoder for økonomisk-administrative formål (undersøkelser, utredninger, kvalitetskontroll, prognoser, logistikkontroll, osv.)
 • Begrensninger ved evt. brudd på statistiske antakelser
 • Tolkningsmangfold og usikkerheten forbundet med økonometriske analyser
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Kritisk kunne vurdere undersøkelser med utgangspunkt i samfunnvitenskapelige prinsipper
 • Kunne vurdere hvilke fremgangsmåter som er hensiktsmessige i forhold til en problemstilling
 • Samle inn, bearbeide og analysere data med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige prinsipper
 • Utføre økonometrisk analyse ved hjelp av statistisk programvare
 • Utføre og tolke resultatene fra multippel økonometrisk hypotesetesting, også i de tilfellene hvor en eller flere av de klassiske forutsetningene ikke er oppfylt
 • Foreta modelldiagnostikk og modellvalg (dvs. velge den mest passende modellen for et tiltenkt formål)
Generell kompetanse

Studentene skal tilegne seg en bevisst og kritisk holdning til håndtering av data, til økonometrisk analyse, og til andres vurderinger og tolkninger av analyser og undersøkelser

Kursets innhold
 • Samfunnvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Problemstillinger, hypoteser og typer data
 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Analyse av kategoriske variabler
 • Heteroskedastisitet
 • Dynamisk analyse
 • Modellvalg
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 42 kurstimer, der forelesninger kombineres med oppgaveløsning og bruk av økonometrisk programvare.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Stata
Tilleggsinformasjon

Anbefalt programvare: STATA. Alternativt, OxMetrics, EViews, Gretl, R eller tilsvarende.

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

MET 2920 Statistikk for økonomer, eller MET 3431 Statistikk. Tilsvarende kan godkjennes

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk22Som virkemiddel i læringsprosessen, vil det bli gitt arbeidskrav krav som innebærer at man innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Hvert arbeidskrav vil bestå av to deler, en casebasert del hvor blant annet bruk av statistisk programvare inngår, og en del som ikke krever løsning av caset. Utlevering, besvaring og innlevering skjer via gjeldende læringsplattform (for tiden Itslearning). Tilbakemelding vil bli gitt enten via læringsplattformen og/eller forelesninger.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Som virkemiddel i læringsprosessen, vil det bli gitt arbeidskrav krav som innebærer at man innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Hvert arbeidskrav vil bestå av to deler, en casebasert del hvor blant annet bruk av statistisk programvare inngår, og en del som ikke krever løsning av caset. Utlevering, besvaring og innlevering skjer via gjeldende læringsplattform (for tiden Itslearning). Tilbakemelding vil bli gitt enten via læringsplattformen og/eller forelesninger.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen. Spørsmålene på eksamen vil delvis bygge på et case som publiseres to uker før eksamen. Resultatene fra caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag til eksamen. I tillegg til spørsmål fra case-resultatene, så vil eksamen også inneholde spørsmål fra hele pensum.
Eksamenskode: 
MET35901
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Annet i klasserom
6 Time(r)
Veiledning i bruk av økonometrisk programvare
Gruppearbeid / oppgaver
70 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Innlevering(er)
15 Time(r)
Arbeidskrav
Eksamen
13 Time(r)
Eksamenscase og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.