MET 3590 Metode og økonometri

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MET 3590 Metode og økonometri


Kursansvarlig
Genaro Sucarrat

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og økonometri. Metode er viktig for å forstå styrkene, begrensingene av undersøkelser og utredninger generelt,mens økonometridelen utgjør en innføring i statistisk flervariableanalyse av økonomiske data med regresjon.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Viktige begreper innenfor metodelæren
 • Kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige metoder (både kvalitative og kvantitative)
 • Grunnleggende økonometri
 • Hvordan man kan bruke økonomiske metoder for økonomisk-administrative formål (undersøkelser, utredninger, kvalitetskontroll, prognoser, logistikkontroll, osv.)
 • Begrensninger ved evt. brudd på statistiske antakelser
 • Tolkningsmangfold og usikkerheten forbundet med økonometriske analyser

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:
 • Kristisk kunne vurdere undersøkelser med utgangspunkt i samfunnvitenskapelige prinsipper
 • Kunne vurdere hvilke fremgangsmåter som er hensiktsmessige i forhold til en problemstilling
 • Samle inn, bearbeide og analysere data med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige prinsipper
 • Utføre økonometrisk analyse ved hjelp av moderne programvare
 • Utføre og tolke resultatene fra multippel økonometrisk hypotesetesting, også i de tilfellene hvor en eller flere av de klassiske forutsetningene ikke er oppfylt
 • Foreta modelldiagnostikk og modellseleksjon (velge den mest passende modellen for et tiltenkt formål)

Holdningsmål
Studentene skal opparbeide en bevisst og kritisk holdning til håndtering av data, til økonometrisk analyse,til økonometrisk analyse og til å vurdere og tolke resultater fra undersøkelser og utredninger.

Forkunnskaper
MET 2920 Statistikk for økonomer eller MET 3431 Statistikk. Tilsvarende kan godkjennes.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gujarati, Damodar. 2014. Econometrics by example. 2nd ed. Palgrave Macmillan. (1st edition of 2011 may also be used)
Johannessen, Asbjørn, Line Kristoffersen og Per Arne Tufte. 2011. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 3. utg. Abstrakt forlag


Anbefalt litteratur
Bøker:
Brooks, Chris. 2014. Introductory econometrics for finance. 3rd ed. Cambridge University Press
Bårdsen, Gunnar og Ragnar Nymoen. 2011. Innføring i økonometri. Fagbokforlaget
Hellevik, Ottar. 2002. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 7. utg. Universitetsforlaget
Stock, James H., Mark W. Watson. 2012. Introduction to econometrics. 3rd ed. Pearson
Wooldridge, Jeffrey M. 2013. Introductory econometrics : a modern approach. 5th ed., international ed. Cengage Learning


Annet:
Sucarrat, Genaro. 2014. Metode og økonometri - eksamensoppgaver med løsningsforslag. Gjøres tilgjengelig som e-bok via Itslearning
Sucarrat, Genaro. 2014. Metode og økonometri - en innføring. Gjøres tilgjengelig som e-bok via ItslearningEmneoversikt
 • Samfunnvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Problemstillinger, hypoteser og typer data
 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Multikollinearitet
 • Heteroskedastisitet
 • Autokorrelasjon
 • Modellspesifikasjonsfeil og modellseleksjon
 • Dynamiske modeller og prediksjon
 • Kvalitative venstresidevariabler

Dataverktøy
EViews, SPSS, Stata, Minitab, Gretl, eller R.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 42 kurstimer, der forelesninger vil kunne kombineres med oppgaveløsning med programvare.

Arbeidskrav:
Som virkemiddel i læringsprosessen, vil det bli gitt arbeidskrav krav som innebærer at man innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være bestås for å kunne gå opp til eksamen. Hvert arbeidskrav vil bestå av to deler, en casebasert del hvor blant annet bruk av statistisk programvare inngår, og en del som ikke krever løsning av caset. Utlevering, besvaring og innlevering skjer via gjeldende læringsplattform (Itslearning). Tilbakemelding vil bli gitt enten via Itlearning og/eller forelesninger.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Froelesninger
36
Veiledning i bruk av økonometrisk programvare
6
Oppgavetrening
70
Selvstudium, forberedelse til forelesninger og kollokvier
60
Arbeidskrav
15
Eksamenscase og eksamen
13
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen Itslearning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive oppgaver i mappen som innsendingsoppgave med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Froelesninger
8
Veiledning i bruk av økonometrisk programvare
34
Oppgavetrening
70
Selvstudium, forberedelse til forelesninger og kollokvier
60
Arbeidskrav
15
Eksamenscase og eksamen
13
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne gå opp til eksamen må man ha fått godkjent to arbeidskrav (se punktet læreprosess og tidsbruk).

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen.
  Spørsmålene på eksamen vil delvis bygge på et case som utleveres to uker før eksamensdato. Resultatene fra caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag til eksamen. I tillegg til spørsmål fra case-resultatene, så vil eksamen også inneholde spørsmål fra hele pensum.


  Eksamenskode(r)
  MET 35901 - Flervalgseksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset MET 3590 Metode og økonometri, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon