MET 3590 Metode og økonometri

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

MET 3590 Metode og økonometri


Kursansvarlig
Genaro Sucarrat

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode, utredningsmetodikk og økonometri. Metode er viktig for å forstå styrken, begrensingene og rekkevidden av undersøkelser og utredninger generelt, og av økonometriske analyser spesielt. Metodelæren gir også innsikt i hvilke fremgangsmåter som er mest hensiktsmessige i forhold til en problemstillings egenart. Regresjonsanalyse, et grunnleggende element i økonometrien, utgjør et veldig kraftfullt og fleksibelt multivariat dataanalyse verktøy som kan belyse et stort antall økonomiske problemstillinger.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Viktige begreper innenfor metodelæren
 • Hovedprinsippene for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte
 • Kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige metoder (både kvalitative og kvantitative) for å samle inn, bearbeide og analysere data
 • Grunnleggende økonometri
 • Muligheter og begrensninger ved bruken av økonometri for økonomisk-administrative formål (undersøkelser, utredninger, kvalitetskontroll, prognoser, logistikkontroll, osv.)
 • Begrensninger ved evt. brudd på statistiske antakelser
 • Tolkningsmangfold og usikkerheten forbundet med økonometriske analyser.

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:
 • Forstå og vurdere undersøkelser med utgangspunkt i samfunnvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte
 • Kunne vurdere hvilke fremgangsmåter som er hensiktsmessige i forhold til en problemstillings egenart
 • Samle inn, bearbeide og analysere data med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder
 • Utføre økonometrisk analyse ved hjelp av moderne programvare
 • Utføre og tolke resultatene fra multippel økonometrisk hypotesetesting, også i de tilfellene hvor en eller flere av de klassiske forutsetningene ikke er oppfylt
 • Foreta modellseleksjon (velge den mest passende modellen for et tiltenkt formål)

Holdningsmål
Studentene skal opparbeide en bevisst og kritisk holdning til håndtering av data, til økonometrisk analyse, og til å vurdere og tolke resultater fra undersøkelser og utredninger.

Forkunnskaper
MET 2920 Statistikk for økonomer eller MET 3431 Statistikk. Tilsvarende kan godkjennes.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gujarati, Damodar. 2011. Econometrics by example : adapted for the course MET 3592 Økonometri at BI Norwegian Business School. Palgrave Macmillan
Johannessen, Asbjørn, Line Kristoffersen og Per Arne Tufte. 2011. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 3. utg. Abstrakt forlag


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bårdsen, Gunnar og Ragnar Nymoen. 2011. Innføring i økonometri. Fagbokforlaget
Fugleberg, Ole og Ivar Kristianslund. 1995. Innføring i regresjonsanalyse og multivariate metoder. Bedriftsøkonomens forlag
Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget
Hellevik, Ottar. 2002. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 7. utg. Universitetsforlaget
Ringdal, Kristen. 2013. Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 3. utg. Fagbokforlaget
Stock, James H., Mark W. Watson. 2012. Introduction to econometrics. 3rd ed. Pearson
Undheim, Johan Olav. 1996. Innføring i statistikk og metode for samfunnsvitenskapelige fag. 2. utg. Universitetsforlaget
Wooldridge, Jeffrey M. 2012. Introductory econometrics : a modern approach. 5th ed. Cengage Learning


Emneoversikt
 • Samfunnvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Problemstillinger, hypoteser og typer data
 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Multikollinearitet
 • Heteroskedastisitet
 • Autokorrelasjon
 • Modellspesifikasjonsfeil og modellseleksjon
 • Dynamiske modeller og prediksjon
 • Kvalitative venstresidevariabler

Dataverktøy
EViews, SPSS, Stata, Minitab, Gretl, R eller tilsvarende.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 42 kurstimer, der forelesninger vil kunne kombineres med oppgaveløsning med programvare.

Arbeidskrav:
Som virkemiddel i læringsprosessen er det et arbeidskrav krav som innebærer at du innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Hvert arbeidskrav vil bestå av to deler, en casebasert del hvor blant annet bruk av programvare inngår, og en del som ikke krever løsning av caset. Utlevering, besvaring og innlevering skjer via gjeldende læringsplattform (Itslearning). Tilbakemelding vil bli gitt enten via Itlearning og/eller forelesninger.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Froelesninger
36
Veiledning i bruk av økonometrisk programvare
6
Oppgavetrening
70
Selvstudium, forberedelse til forelesninger og kollokvier
60
Arbeidskrav
15
Eksamenscase og eksamen
13
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen Itslearning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive oppgaver i mappen som innsendingsoppgave med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Froelesninger
8
Veiledning i bruk av økonometrisk programvare
34
Oppgavetrening
70
Selvstudium, forberedelse til forelesninger og kollokvier
60
Arbeidskrav
15
Eksamenscase og eksamen
13
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å kunne gå opp til eksamen må man ha fått godkjent to arbeidskrav (se punktet læreprosess og tidsbruk).

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen.
  Spørsmålene på eksamen vil delvis bygge på et case som utleveres to uker før eksamensdato. Resultatene fra caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag til eksamen. I tillegg til spørsmål fra case-resultatene, så vil eksamen også inneholde spørsmål fra hele pensum.


  Eksamenskode(r)
  MET 35901 - Flervalgseksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset MET 3590 Metode og økonometri, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til reglene angående bruk av kalkulator.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon