MET 3590 Metode og økonometri

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

MET 3590 Metode og økonometri


Kursansvarlig
Genaro Sucarrat

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og økonometri (dvs. statistisk flervariableanalyse av økonomiske data).

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Viktige begreper innenfor metodelæren
 • Kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige metoder (både kvalitative og kvantitative)
 • Grunnleggende økonometri
 • Hvordan man kan bruke økonomiske metoder for økonomisk-administrative formål (undersøkelser, utredninger, kvalitetskontroll, prognoser, logistikkontroll, osv.)
 • Begrensninger ved evt. brudd på statistiske antakelser
 • Tolkningsmangfold og usikkerheten forbundet med økonometriske analyser

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:
 • Kristisk kunne vurdere undersøkelser med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige prinsipper
 • Kunne vurdere hvilke fremgangsmåter som er hensiktsmessige i forhold til en problemstilling
 • Samle inn, bearbeide og analysere data med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige prinsipper
 • Utføre økonometrisk analyse ved hjelp av statistisk programvare
 • Utføre og tolke resultatene fra multippel økonometrisk hypotesetesting, også i de tilfellene hvor en eller flere av de klassiske forutsetningene ikke er oppfylt
 • Foreta modelldiagnostikk og modellseleksjon (velge den mest passende modellen for et tiltenkt formål)

Holdningsmål
Studentene skal opparbeide en bevisst og kritisk holdning til håndtering av data, til økonometrisk analyse, og til å vurdere og tolke resultater fra undersøkelser og utredninger.

Forkunnskaper
MET 2920 Statistikk for økonomer eller MET 3431 Statistikk. Tilsvarende kan godkjennes.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Johannessen, Asbjørn, Line Kristoffersen og Per Arne Tufte. 2011. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 3. utg. Abstrakt forlag
Sucarrat, Genaro. 2015. Metode og økonometri. 1. utg. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Brooks, Chris. 2014. Introductory econometrics for finance. 3rd ed. Cambridge University Press
Bårdsen, Gunnar og Ragnar Nymoen. 2011. Innføring i økonometri. Fagbokforlaget
Hellevik, Ottar. 2002. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 7. utg. Universitetsforlaget
Wooldridge, Jeffrey M. 2013. Introductory econometrics : a modern approach. 5th ed., international ed. Cengage Learning


Emneoversikt
 • Samfunnvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Problemstillinger, hypoteser og typer data
 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Heteroskedastisitet
 • Dynamisk analyse
 • Modellvalg
 • Kvalitative venstresidevariabler

Dataverktøy
Stata, EViews, SPSS, Minitab, Gretl, eller R.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 42 kurstimer, der forelesninger vil kombineres med oppgaveløsning og bruk av programvare.

Arbeidskrav:
Som virkemiddel i læringsprosessen, vil det bli gitt arbeidskrav krav som innebærer at man innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Hvert arbeidskrav vil bestå av to deler, en casebasert del hvor blant annet bruk av statistisk programvare inngår, og en del som ikke krever løsning av caset. Utlevering, besvaring og innlevering skjer via gjeldende læringsplattform (Itslearning). Tilbakemelding vil bli gitt enten via Itslearning og/eller forelesninger.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Veiledning i bruk av økonometrisk programvare
6
Oppgavetrening
70
Selvstudium, forberedelse til forelesninger og kollokvier
60
Arbeidskrav
15
Eksamenscase og eksamen
13
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Arbeidskrav
For å kunne gå opp til eksamen må man ha fått godkjent to arbeidskrav (se punktet læreprosess og tidsbruk).

Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen.
Spørsmålene på eksamen vil delvis bygge på et case som utleveres to uker før eksamensdato. Resultatene fra caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag til eksamen. I tillegg til spørsmål fra case-resultatene, så vil eksamen også inneholde spørsmål fra hele pensum.


Eksamenskode(r)
MET 35901 - Flervalgseksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset MET 3590 Metode og økonometri, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler inkludert BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjon tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon