MET 2920 Statistikk for økonomer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

MET 2920 Statistikk for økonomer


Kursansvarlig
Pål Lauritzen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Statistikk er et grunnleggende statistikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper innen statistiske begreper og tenkemåte.

Ferdighetsmål
Det er et mål at kurset skal sette studentene i stand til å kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk av de mest benyttede statistiske metodene. Studentene skal kunne tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller datautskrifter. Etter å ha gjennomført kurset bør studentene være fortrolige med å bruke dataverktøy til de statistiske analysene.

Holdningsmål
Det er et mål å oppøve kritisk holdning til tolkningen av statistiske resultater og å være kritisk til forutsetningenes holdbarhet. Det legges særlig vekt på anvendelser knyttet til økonomiske problemstillinger slik at studentene skal kunne anvende statistikk i fag som kommer senere i studiet.


Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Ubøe, Jan. 2015. Statistikk for økonomifag. 5. utg. Gyldendal

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

Beskrivende statistikk kap.  1
Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning kap.  2 -4
Sannsynlighetsfordelinger og estimering kap.  5 - 8 bortsett fra Poisson-fordelingen, Opsjoner og Lotterimodellen
Hypotesetesting kap.  9
Parametriske og ikke-parametriske tester kap. 10 bortsett fra Wilcoxons test
Samvariasjon kap. 11 til s 276

  Dataverktøy
  Regneark.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med 54 kurstimer som vil bestå av ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått, øvelser i statistikkprogram og oppgaveløsning. Oppgaveløsningen vil være en sentral del av fellesforelesningene hvor studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres.Opplæring/bruk av Excel vil bli integrert i undervisningen. Til hver av ukene vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Enkelte av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. I forelesningene belyses teorien ved hjelp av flere datasett og tilhørende oppgaver. Avsluttende eksamen vil bygge på at studenten har arbeidet med disse oppgavene gjennom semesteret.

  Anbefalt tidsbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisningen
  54
  Forberedelse til undervisningen/lese litteratur
  66
  Oppgaveløsning utenom fellesundervisningen
  75
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
  I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MET 29201 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MET 2920 Statistikk for økonomer, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Fra og med neste gjennomføring av kurset våren 2017 endres hjelpmidler fra
  Alle hjelpemidler tillatt inkl. BI-godkjent eksamenskalkulator til kun å omfatte kun BI-godkjent eksamenskalkulator. Endringen omfatter ikke kontinuasjonseksamen høsten 2016.

  Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes hvert semester.
  Vær oppmerksom på endring av hjelpemidler til eksamen fra og med våren 2017.


  Tilleggsinformasjon