MET 2920 Statistikk for økonomer

MET 2920 Statistikk for økonomer

Kurskode: 
MET 2920
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Einar Christopher Wellén
Kursnavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et grunnleggende statistikk-kurs og inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk-administrative fag. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper innen statistiske begreper og tenkemåte.

Ferdighetsmål

Det er et mål at kurset skal sette studentene i stand til å kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk av de mest benyttede statistiske metodene. Studentene skal kunne tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller datautskrifter. Etter å ha gjennomført kurset bør studentene være fortrolige med å bruke dataverktøy til de statistiske analysene.

Generell kompetanse

Det er et mål å oppøve kritisk holdning til tolkningen av statistiske resultater og å være kritisk til forutsetningenes holdbarhet. Det legges særlig vekt på anvendelser knyttet til økonomiske problemstillinger slik at studentene skal kunne anvende statistikk i fag som kommer senere i studiet.

Kursets innhold
  • Beskrivende statistikk
  • Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning
  • Sannsynlighetsfordelinger
  • Estimering
  • Hypotesetesting
    • Parametriske og ikke-parametriske tester
  • Enkel lineær regresjon
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 54 kurstimer som vil bestå av ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått og oppgaveløsning. Oppgaveløsningen vil være en sentral del av fellesforelesningene hvor studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres.

Til hvert tema vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgavesett. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene.

Det blir benyttet dataverktøy i faget. Verktøyet vil være Excel eller annet egnet programvare. Studentene blir opplyst om relevant programvare ved oppstart av kurset. Programvare utover Excel vil være gratis å laste ned og krever ikke lisens.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

For å støtte studentenes læreprosess, arrangerer BI seminargrupper og andre veiledningstilbud ved våre Campuser. Det oppfordres sterkt til at studentene deltar på disse tilbudene for å oppnå faglig mestring.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
MET29201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
54 Time(r)
Forberedelse til undervisning
66 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.