MET 2920 Statistikk for økonomer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MET 2920 Statistikk for økonomer


Kursansvarlig
Pål Lauritzen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Statistikk er et grunnleggende statistikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper innen statistiske begreper og tenkemåte.

Ferdighetsmål
Det er et mål at kurset skal sette studentene i stand til å kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk av de mest benyttede statistiske metodene. Studentene skal kunne tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller datautskrifter. Etter å ha gjennomført kurset bør studentene være fortrolige med å bruke dataverktøy til de statistiske analysene.

Holdningsmål
Det er et mål å oppøve kritisk holdning til tolkningen av statistiske resultater og å være kritisk til forutsetningenes holdbarhet. Det legges særlig vekt på anvendelser knyttet til økonomiske problemstillinger slik at studentene skal kunne anvende statistikk i fag som kommer senere i studiet.


Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Ubøe, Jan. 2012. Statistikk for økonomifag. 4. utg. Gyldendal

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

Beskrivende statistikk kap.  1
Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning kap.  2 -4
Sannsynlighetsfordelinger og estimering kap.  5 - 8 bortsett fra Poisson-fordelingen, Opsjoner og Lotterimodellen
Hypotesetesting kap.  9
Parametriske og ikke-parametriske tester kap. 10 bortsett fra Wilcoxons test
Samvariasjon kap. 11 til s 258

  Dataverktøy
  SAS JMP.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med 54 kurstimer som vil bestå av ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått, øvelser i SAS JMP og oppgaveløsning. Oppgaveløsningen vil være en sentral del av fellesforelesningene hvor studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres. Til hver av ukene vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Enkelte av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. I forelesningene belyses teorien ved hjelp av flere datasett og tilhørende oppgaver. Avsluttende eksamen vil bygge på at studenten har arbeidet med disse oppgavene gjennom semesteret.

  Anbefalt tidsbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisningen
  54
  Forberedelse til undervisningen/lese litteratur
  66
  Oppgaveløsning utenom fellesundervisningen
  75
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  BI Nettstudier
  I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen It's Learning. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide, som er en pedagogisk veiledning til pensumlitteraturen.

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisningen
  8
  Forberedelse til forelesning/lese litteratur
  40
  Oppgaveløsning utenom forelesning
  75
  Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter i It's learning
  67
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   MET 29201 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MET 2920 Statistikk for økonomer, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
   Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


   Kontinuasjon
   Kontinuasjon avholdes hvert semester.

   Tilleggsinformasjon