MET 1190 Statistikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MET 1190 Statistikk

Kursansvarlig
Jon H Fiva

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bruk av abstrakte matematiske/statistiske modeller for å beskrive og analysere en mer komplisert virkelighet, har innen mange fagområder vist seg så vel hensiktsmessig som nyttig. I dette kurset presenteres flere anvendelige og velprøvde modeller for praktisk bruk.

Læringsmål
Etter å ha gjennomgått læringsprosessen som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen, skal du:

Kunnskapsmål
 • gjennom en dyptgående forståelse av begreper i sannsynlighet og statistikk, forstå at statistiske teknikker og metoder er basert på antagelser og forutsetninger

Ferdighetsmål
 • være i stand til å håndtere og analysere kvantitativ usikkerhet og sannsynlighet
 • være i stand til å modellere ved hjelp av diskrete og kontinuerlige stokastiske variable og på en kompetent måte behandle, analysere og presentere data knyttet til disse, med og uten bruk av programvare
 • være i stand til å håndtere forholdet mellom en populasjon og et utvalg og være kompetent i grunnleggende metodikk for statistisk inferens
 • være i stand til å velge riktig statistisk modell og hypotesetest i ulike situasjoner og sette opp modeller og konkludere ved hjelp av disse
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning
 • å utføre enkel regresjonsanalyse

Holdningsmål
 • ha utviklet en kritisk holdning til resultater og gyldighet av statistiske analyser

Forkunnskaper
Matematikk- og statistikk-kunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet og første del av matematikk-kurset for siviløkonomstudiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Newbold, Paul. 2012. Statistics for business and economics. 8th ed. Pearson Education

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Deskriptiv statistikk
 2. Stokastiske forsøk og stokastiske variable
 3. Sannsynlighetsregning, mengdelære
 4. Diskrete sannsynlighetsfordelinger
 5. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 6. Inferens vedrørende parametere i diskrete sannsynlighetsfordelinger
 7. Inferens vedrørende parametere i kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 8. Estimering
 9. Hypotesetesting
 10. Enkel lineær regresjonsmodell
 11. Inferens i en enkel lineær regresjonsmodell
 12. Valg av modell og valg av metode

Dataverktøy
Excel.

Læreprosess og tidsbruk
Til hver av forelesningene vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Noen av oppgavene vil kreve bruk av dataverktøyene Excel. Eksamen vil bygge på at studenten har løst alle oppgavene gjennom semesteret. Kollektiv tilbakemelding og veiledning underveis blir gitt i form av løsningsforslag og/eller gjennomgang i plenum.

Tidsbruk for studenten:
Aktivitet
Timebruk
Undervisning
54
Selvstendig arbeid med oppgaver (og dataverktøy)
96
Selvstudium av pensumlitteratur
40
Repetisjon og forberedelse til eksamen
10
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MET 11901 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig krakter i kurset MET 1190 Statistikk, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt. Studenten oppfordres til å medbringe sine egne løsninger på oppgavene som er gitt gjennom semesteret.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon