JUR 3613 Arbeidsrett

JUR 3613 Arbeidsrett

Kurskode: 
JUR 3613
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Labour Legislation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper som er nødvendige for å mestre en ledende stilling innenfor det private næringsliv og offentlig virksomhet.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Tilegne seg god kunnskap om sentrale regler i arbeidsrett, og
 • opparbeide seg innsikt i rammebetingelser for personaladministrasjon i privat, kommunal og statlig sektor i arbeidslivet.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende lover og regelverk i arbeidsrett, foreta ansettelser,
 • avvikle en arbeidskontrakt, herunder gjennomføre en nedbemanningsprosess, samt
 • skrive, tolke og anvende arbeidskontrakter innenfor de lovbestemte grenser
Holdningsmål

Studentene skal bevisstgjøres etiske problemstillinger i samspillet mellom menneskesyn og verdier versus lover og regler i arbeidsrett.

Kursets innhold
 • Arbeidsrettens særpreg, historikk og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Saksbehandlingsregler
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Lønn og permisjoner
 • Tariffrett
Læreprosess og tidsbruk

Studentene skal jobbe med mindre oppgaver tilknyttet hvert emne, før disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36131
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
35 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.