Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 3613 Arbeidsrett

JUR 3613 Arbeidsrett

Kurskode: 
JUR 3613
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Labour Legislation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Arbeidsrett dreier seg om rettsreglene som gjelder for de ulike aktørene på arbeidsmarkedet. Reguleringen av arbeidsmarkedet har blitt stadig mer kompleks og internasjonal, og det ansvaret og de pliktene som pålegges arbeidsgivere etter lovgivningen, er omfattende. 

De fleste konflikter på individnivå i arbeidslivet skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige reglene. Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold. Studentene får en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studenten ha tilegnet seg: 

 • God kunnskap om de sentrale nasjonale og internasjonale rettskildene i arbeidsretten
 • God kunnskap om og forståelse av hva som begrunner arbeidsretten og hvilke interesser som avveies mot hverandre.
 • God kunnskap om sentral regulering i den individuelle arbeidsretten
 • Kjennskap til den kollektive arbeidsretten.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studenten: 

 • Kunne identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger
 • Kunne gjennomføre selvstendige vurderinger av rettslige spørsmål 
 • Kunne anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale arbeidsrettslige rettskilder, og være i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet  
 • Kunne håndtere individuelle konflikter av arbeidsrettslig karakter
Generell kompetanse

Studenten skal: 

 • Ha en bevisst holdning til reglene og avtalene som styrer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og partene i arbeidslivet 
 • Ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike arbeidsrettslige spørsmål
 • Ha utviklet evnen til å forstå betydningen av et bærekraftig arbeidsliv 
Kursets innhold
 • Arbeidsrettens særpreg og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Vern mot diskriminering i arbeidsforhold
 • Arbeidsavtalen
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Arbeidsmiljø og varsling
 • Arbeidstid
 • Lønn, ferie og permisjoner
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kollektiv arbeidsrett
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz samt digitale diskusjonsforum.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lovsamling
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36131
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
90 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.