JUR 3608 Jus III

JUR 3608 Jus III

Kurskode: 
JUR 3608
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Monica Viken
Kursnavn på engelsk: 
Law III
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse og bedriftenens forhold til menneskerettigheter. Kurset er inndelt i fire emner:

 • Markedsrett og immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Menneskerettigheter

Kurset er lagt opp til problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og seminarundervisning. Etter at tema for seminaret er introdusert, arbeider studentene med oppgaver i kollokviegrupper. Oppgavene gjennomgås deretter i samlet gruppe.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Kjenne til sentrale regler i markedsretten som beskytter forbrukernes kollektive interesser,
 • kjenne de ulike beskyttelsesformer og regler for inngrep i immaterielle rettigheter,
 • ha opparbeidet god forståelse for markedsrettslige regler som skal beskytte næringslivets interesser, og
 • ha opparbeidet seg god forståelse for den konkurranserettslige regulering av næringslivet.
 • De skal videre kjenne til den spesielle strafferetten og de alminnelige strafferettslige prinsipper,
 • ha tilegnet seg kunnskap om de strafferettslige reglene om formuesforbrytelser, og da særlig de økonomiske forbrytelser i skatteretten.
 • De skal til slutt ha tilegnet seg en oversikt over menneskerettighetene som del av norsk rett og folkeretten, og forstå hvordan menneskerettighetene inngår i bedriftenes samfunnsansvar.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne identifisere og analysere immaterialrettslige og markedsrettslige problemstillinger, og redegjøre for de juridiske spørsmålene knyttet til disse fagområdene.
 • De skal kunne redegjøre for konkurranselovens sentrale bestemmelser og sammenhengen med de EU-rettslige regler,
 • kunne redegjøre for de spesielle strafferettslige prinsipper knyttet til formuesforbrytelser, og skal kunne vurdere om en handling er en straffbar formuesforbrytelse.
 • Studentene skal til slutt kunne identifisere en menneskerettslig problemstilling og finne relevante kilder, samt vite hvordan og når man rettslig kan forfølge menneskerettslige problemstillinger.
Holdningsmål

Etter endt kurs forventes studentene:

 • Å ha utviklet evnen til å se de etiske sidene av konkurranse- og markedsrettslige problemstillinger,
 • å kunne vurdere innholdet i begreper som "god markedsføringsskikk" og "god forretningsskikk" i næringslivet,  
 • ha en bevisst holdning til de etiske avveininger i anvendelsen av straffebud og mulighetene for forebyggelse av kriminelle handlinger mot foretak, samt å  kunne se sammenhengen mellom adferdsnormene og samfunnets behov for kriminalisering.
 • Studentene forventes videre å forstå hvordan menneskerettighetsjussen er en metajuridisk problemstilling som kan komme inn på mange ulike nivåer,  å innse at en inflatering av menneskerettighetsjussen kan medføre at dens kjerne devalueres, å kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan løses i praksis.
Kursets innhold

Markedsrett og immaterialrett

 • Varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsføringsrett
 • Markedsføringslovens regler for beskyttelse av forbrukere
 • Markedsføringslovens beskyttelse av næringsdrivendes interesser
 • God markedsføringsskikk
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser

Konkurranserett

 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler

Økonomisk kriminalitet

 • Generell strafferett
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel
 • Lovbrudd vedrørende regnskap, skatt og avgift
 • Heleri og hvitvasking
 • Kreditorvern

Menneskerettigheter

 • Menneskerettigheter
 • Omfanget av menneskerettigheter
 • Norske grunnlovsbestemmelser og internasjonale konvensjoner
 • Norske bedrifter og  menneskerettigheter
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 81 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på de fire delemnene. 

Forelesningene består av ordinær undervisning i auditoriet. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene som studentene har arbeidet med i kollokviegrupper gjennomgås i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene. Det gis to til tre frivillige innleveringsoppgaver i kurset. Studentene får antydet karakternivå og individuelle tilbakemeldinger på disse innleveringsoppgavene.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3631 Markedsrett og etikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36081
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Annet i klasserom
39 Time(r)
Seminarer.
Forberedelse til undervisning
85 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
154 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
74 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.