JUR 3608 Jus III

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

JUR 3608 Jus III


Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15.0

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse. Kurset er inndelt i fire emner:

 • Markedsrett og immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Økonomisk analyse i rettslig sammenheng

Kurset er lagt opp til problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og seminarundervisning. Etter at tema for seminaret er introdusert arbeider studentene med oppgaver i kollokviegrupper. Oppgavene gjennomgås deretter i samlet gruppe.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurs skal studentene:
 • Kjenne til sentrale regler i markedsretten som beskytter forbrukernes kollektive interesser
 • Kjenne de ulike beskyttelsesformer og regler for inngrep i immaterielle rettigheter
 • Ha opparbeidet god forståelse for markedsrettslige regler som skal beskytte næringslivets interesser
 • Ha opparbeidet seg god forståelse for den konkurranserettslige regulering av næringslivet
 • Kjenne til den spesielle strafferetten og de alminnelige strafferettslige prinsipper
 • Ha tilegnet seg kunnskap om de strafferettslige reglene om formuesforbrytelser, særlig de økonomiske forbrytelser i skatteretten
 • Ha tilegnet seg kunnskap om økonomiske teorier og metoder som kan være relevante i en rettslig sammenheng

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Kunne identifisere og analysere immaterialrettslige og markedsrettslige problemstillinger og redegjøre for de juridiske spørsmålene knyttet til disse fagområdene.
 • Kunne redegjøre for konkurranselovens sentrale bestemmelser og sammenhengen med de EU-rettslige regler.
 • Kunne redegjøre for de spesielle strafferettslige prinsipper knyttet til formuesforbrytelser og skal kunne vurdere om en handling en straffbar formuesforbrytelse.
 • Kunne anvende økonomiske teorier og metoder i rettslig argumentasjon

Holdningsmål
Etter endt kurs forventes studentene:
 • Å ha utviklet evnen til å se de etiske sidene av konkurranse- og markedsrettslige problemstillinger.
 • Å kunne vurdere innholdet i begreper som "god markedsføringsskikk" og "god forretningsskikk" i næringslivet.
 • Å ha en bevisst holdning til de etiske avveininger i anvendelsen av straffebud, samt på mulighetene for forebyggelse av kriminelle handlinger mot foretak.
 • Å kunne se sammenhengen mellom adferdsnormene og samfunnets behov for kriminalisering.
 • Å kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan løses i praksis.

Forkunnskaper
JUR 3430 Forretningsjus eller JUR 3420 Markedsrett eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Kap 3 og kap. 18
Lunde, Tore, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen. 2010. Markedsføringsloven : med kommentarer. Gyldendal akademisk
Sejersted, Fredrik ... [et al.]. 2010. EØS-rett. 3. utg.. Universitetsforlaget. Kap 23-29
Stordrange, Bjørn. 2014. Forbrytelser mot vårt økonomiske system. 3. utg. Fagbokforlaget. Utvalgte sider er pensum


Annet:
Utvalgte artikler om Forensic Economics


Anbefalt litteratur
Bøker:
Lassen, Birger S.. "Åndsretten" i Knophs oversikt over Norges Rett. Siste utgave. Studentene vil få utdelt kopi

Emneoversikt
Markedsrett og immaterialrett
 • Varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsføringsrett
 • Markedsføringslovens regler for beskyttelse av forbrukere
 • Markedsføringslovens beskyttelse av næringsdrivendes interesser
 • God markedsføringsskikk
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser

Konkurranserett
 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler


Økonomisk kriminalitet
 • Generell strafferett
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel
 • Lovbrudd vedrørende regnskap, skatt og avgift
 • Heleri og hvitvasking
 • Aksjelovbrudd
Økonomisk analyse i rettslig sammenheng
 • Økonomiske analyser for beregning av tap i kommersielle erstatningssaker
 • Økonomiske analyser for å avsløre manipulasjon av markeder
 • Økonomiske analyser for å vurdere konkurransevirkninger av markedsatferd

Dataverktøy
Ingen spesielle dataverktøy benyttes.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 81 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på de fire delemnene.

Forelesningene består av ordinær undervisning i auditoriet. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene som studentene har arbeidet med i kollokviegrupper gjennomgås i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene. Det gis to til tre frivillige innleveringsoppgaver i kurset. Studentene får antydet karakternivå og individuelle tilbakemeldinger på disse innleveringsoppgavene.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse på forelesninger
42
Deltagelse på seminarer
39
Forberedelse til undervisning
80
Selvstudium/lese litteratur
150
Arbeid med case/oppgaver
74
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
400

Timefordelingen mellom forelesninger og seminartimer i de enkelte delkurs er som følger:

Markedsrett og immaterialrett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 27 timer fordeles med ca 15 forelesningstimer og 12 seminartimer.

Konkurranserett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 21 timer fordeles med ca 9 forelesningstimer og 12 seminartimer.

Økonomisk kriminalitet
Forelesninger og seminarer på tilsammen 21 timer fordeles med ca 12 forelesningstimer og 9 seminartimer.

Økonomisk analyse i rettslig sammenheng

Forelesninger og seminarer på tilsammen 12 timer fordeles med ca 6 forelesningstimer og 6 seminartimer.Eksamen
Kurset avsluttes med en seks timers individuell skriftlig eksamen

Eksamenskode(r)
JUR 36081 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset JUR 3608, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære eksamen i kurset

Tilleggsinformasjon